Громадська рада

Громадська рада при Селидівській міській раді

Громадська рада - тимчасово діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики м.Селидове.

ДО УВАГИ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА м.СЕЛИДОВЕ

Рішенням Селидівської міської ради від 20.03.2013 №6/34-871 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в м.Селидове» (зі змінами від 25.05.2016 №7/8-328) затверджено положення про громадську раду Селидівській міській раді.

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю,  підвищенню якості підготовки рішень щодо важливих питань  державного  і  суспільного життя з урахуванням громадської думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні  проектів таких рішень.

Членами громадської ради можуть бути обрані представники:

  • громадських, релігійних, благодійних організацій;
  • творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань;
  • асоціацій;
  • організацій роботодавців та їх об’єднань;
  • недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Примітка: інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегуєодного представника,який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що до складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.  

Що таке інститути громадянського суспільства та як вони пов’язані з громадськими радами?

 За Постановою №996 громадські ради формуються з інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС). До них належать:

• громадські організації – об’єднання громадян, створених ними для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно- культурних, спортивних та інших інтересів (створюються такі організації відповідно до закону України «Про об’єднання громадян»);

• професійні спілки – добровільні неприбуткові громадські організації, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності, навчання (створюються такі організації відповідно до закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

• творчі спілки – добровільні об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку в галузі культури та мистецтва, які мають фіксоване членство (створюються такі організації відповідно до закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»);

• організації роботодавців – громадська неприбуткова організація, яка об’єднує роботодавців (власників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважені ними органи чи фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю) на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів (створюються такі організації відповідно до закону України «Про організації роботодавців»);

• благодійні організації – недержавні організації, головною метою діяльності яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб (створюються такі організації відповідно до закону України «Про благодійництво та благодійні організації»);

• релігійні організації - релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Утворюються такі організації відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями);

• недержавні засоби масової інформації – будь-які недержавні засоби масової інформації (друковані, аудіовізуальні, телерадіомовні компанії, інформаційні агентства тощо), серед засновників або співзасновників яких відсутній будь-який орган виконавчої влади. Видання таких ЗМІ не має здійснюватися на базі або за участю державної власності та відповідного фінансування з Державного бюджету України чи бюджету Автономної Республіки Крим. Статутом (програмними цілями) редакції таких ЗМІ не повинно передбачатися, зокрема, інформування громадян про діяльність ОВВ. Треба зазначити, що це не стосується комунальних ЗМІ, тобто тих, які створюються та видання яких фінансується органами місцевого самоврядування;

• інші непідприємницькі товариства і установи. Відповідно до статті 85 Цивільного кодексу України такими є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Наприклад, до таких можна віднести споживчі кооперативи, органи самоорганізації населення тощо. Перелік типів інститутів громадянського суспільства як непідприємницьких товариств Законодавство України передбачає можливість створення 21 виду непідприємницьких товариств: 1.Громадська організація; 2.Спілка об’єднань громадян; 3.Релігійна організація; 4.Профспілка; 5.Об’єднання профспілок; 6.Творча спілка (інша професійна організація); 7.Благодійнаорганізація 8.Організація роботодавців; 09.Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 10.Орган самоорганізації населення; 11.Кредитна спілка; 12.Споживче товариство; 13.Спілка споживчих товариств; 14.Обслуговуючий кооператив; 15.Споживчий кооператив; 16.Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; 17 Асоціація (об’єднання підприємств (юридичних осіб) Установи: Крім того, ІГС можуть бути зареєстровані також у формі установи. Відповідно до ст. 83 Цивільного кодексу установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. На сьогодні українське законодавство визначає існування чотирьох форм установ, а саме: державних, комунальних, приватних установ та установ об’єднань громадян, релігійних організацій та профспілок. З них до ІГС ми можемо віднести установи приватного права, тобто приватні установи та установи, утворені іншими ОГС, які можуть одержати також коди ознаки неприбутковості – 0006 і 0011.

Законодавчі документи

У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, затвердженим рішенням Селидівської міської ради №6/34-871 від 20.03.2013 (зі змінами від 25.05.2016 №7/8-328).

Основними завданнями громадської ради є: створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади; сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1)готує та подає міській раді пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2)готує та подає  пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3)подає обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4)проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5)здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6)інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб;

7)збирає, узагальнює та подає інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8)організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9)готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Громадська рада має право:

1)утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2)залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3)організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4)отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю .

Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі: систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази); повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді; скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради; неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним; подання членом громадської ради відповідної заяви.

Голова громадської ради: організовує діяльність громадської ради; скликає та організовує підготовку та проведення її засідань; підписує документи від імені громадської ради; представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; може брати участь у засіданнях колегії органу.

Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання ініціативної групи.

25.07.2016 відбулося засідання ініціативної групи з питань формування складу громадської ради при Селидівській міській раді   щодо  підведення підсумків надання документів від інститутів громадянського суспільства кандидатами в громадську раду.

Під час проведення засідання не було досягнуто порозуміння між членами ініціативної групи щодо прийому і реєстрації наданих документів кандидатів до громадської ради.

Рішення не прийнято.