Статут громади

                                                                                   Додаток до рішення

                                                                                   Селидівської міської ради

                                                                                   від 21.12.2001

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Селидівським міським

управлінням юстиції

____________________

Свідоцтво № ______________

Начальник Селидівського

міського управління юстиції

____________________ Л.В.Гутарєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХV сесії Селидівської

міської ради III скликання

21 грудня 2001 року

 

Міський голова

 

____________________ М.А.Харченко

 

С Т А Т У Т

територіальної громади

міста Селидового

 

 

 

З М І С Т

ПРЕАМБУЛА........................................................................................................................4

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ........................................................................................4

ГЛАВА 1.1. Загальна характеристика мiста.........................................................................4

ГЛАВА 1.2. Територiальна громада мiста Селидове...........................................................5

ГЛАВА 1.3. Правова основа Статуту....................................................................................5

ГЛАВА 1.4. Матерiальна i фiнансова основа мiсцевого самоврядування.........................6

ГЛАВА 1.5. Стосунки органiв i посадових осiб мiсцевого
самоврядування з органами державної влади, iншими органами
мiсцевого самоврядування, установами та органiзацiями...................................................7

РОЗДIЛ II. СИСТЕМА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ..................................................8

     ГЛАВА 2.1. Загальнi засади формування і функцiонування

     системи мiсцевого самоврядування.......................................................................................8

     ГЛАВА 2.2. Форми участi громадян у здiйсненнiмiсцевого самоврядування.................9
     ГЛАВА 2.3. Мiсцевий референдум........................................................................................9

     ГЛАВА 2.4. Мiсцевi вибори.................................................................................................10

     ГЛАВА 2.5. Загальнi збори громадян за мiсцем проживання...........................................10

     ГЛАВА 2.6. Колективнi та iндивiдуальнi звернення членiв територiальної

     громади до органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування.....................................11

     ГЛАВА 2.7. Громадськi слухання........................................................................................11

ГЛАВА 2.8. Мiсцева iнiцiатива............................................................................................12

ГЛАВА 2.9. Участь у роботi органiв мiсцевого самоврядування
i робота на виборних посадах мiсцевого самоврядування................................................13

ГЛАВА 2.10. Участь членiв територiальної громади у мiсцевому

самоврядуваннi через мiськi партiйнii громадськi органiзацiї.........................................13

ГЛАВА 2.11. Iншi форми участi членiв територiальної громади в
здiйсненнi мiсцевого самоврядування.................................................................................13

РОЗДIЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...........14

ГЛАВА 3.1. Загальнi принципи побудови органiв мiсцевого самоврядування..............14

ГЛАВА 3.2. Міська рада.......................................................................................................15

ГЛАВА 3.3. Селидівський міський голова..........................................................................17

ГЛАВА 3.4. Виконавчий комітет Селидівської міської ради............................................18

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ...................................................19

ГЛАВА 4.1. Система і загальні положення організації і

діяльності органів самоорганізації населення....................................................................19

ГЛАВА 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення............................20

ГЛАВА 4.3. Повноваження органів самоорганізації населення.......................................20

РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ...................................21

ГЛАВА 5.1. Матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування.......................21

ГЛАВА 5.2. Бюджет територіальної громади....................................................................21

ГЛАВА 5.3. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди......................................................23

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...............................................24

ГЛАВА 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого

самоврядування перед територіальною громадою.............................................................24

ГЛАВА 6.2. Обов’язковість актів і законних вимог органів і

посадових осіб місцевого самоврядування.........................................................................25

     ГЛАВА 6.3. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого

самоврядування перед державою, юридичними і фізичними особами............................25

 

 

ПРЕАМБУЛА

Цей статут визначає систему мiсцевого самоврядування м. Селидове, форми i порядок здiйснення самоврядування територiальною громадою мiста, функцiї, структуру i повноваження органiв мiсцевого самоврядування, повноваження i функцiї посадових осiб мiсцевого самоврядування, статус органiв самоорганiзацiї населення.
     Мiсцеве самоврядування м. Селидове визнано державою i гарантовано Конституцiєю України, як право територiальної громади самостiйно i пiд свою вiдповiдальнiсть вирiшувати в рамках, визначених Конституцiєю i законами України питання мiсцевого значення. Мiсцеве самоврядування здiйснюється з метою забезпечення, надання вiдповiдних соцiальних послуг членам територiальної громади, проведення в її iнтересах єдиної полiтики соцiально-економiчного i культурного розвитку мiста на основi взаємної вiдповiдальностi членiв територiальної громади i посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування. Органи мiсцевого самоврядування також здiйснюють данi законом окремi повноваження органiв виконавчої влади.

РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1.1. Загальна характеристика мiста

Стаття 1.1.1. Мiсто Селидове є самоврядною, адмiнiстративно-територiальною одиницею - мiсцевим поселенням, у межах якого територiальна громада здiйснює самоврядування i яка має свою комунальну власнiсть, свiй бюджет та власнi органи самоврядування.

     Мiсто Селидове з мiстами Українськ, Гiрник i селищами Курахiвка, Цукурине, Вишневе, Камишiвка входить в Селидiвську мiську раду.

Стаття 1.1.2. Мiсто Селидове, iсторiя якого ведеться з другої половини 18 столiття (1770-1773 р.р.), має статус мiста обласного пiдпорядкування з
16.11.1956 р. i згiдно адмiнiстративно-територiального подiлу України входить до складу Донецької областi.

          Стаття 1.1.3. Територiю мiста утворюють землi в межах визначених його кордонiв. Адмiнiстративними кордонами мiста є мiська лiнiя, затверджена рiшенням Донецької обласної ради народних депутатiв вiд 25.03.1995 р., в межах якої здiйснюється мiсцеве самоврядування. Площа мiста складає 9667га. Змiна адмiнiстративних кордонiв здiйснюється вiдповiдно до законiв по поданню мiської ради.

           Стаття 1.1.4. Територiальна громада м.Селидове може об’єднуватися з iншими територiальними громадами України в асоцiацiї, союзи та iншi добровiльнi об’єднання, зберiгаючи при цьому статус самоврядної територiальної одиницi.

           Стаття 1.1.5. Територiальна громада м. Селидове на договiрних засадах може вступати у вiдносини з територiальними громадами закордонних країн, входити в мiжнароднi асоцiацiї та iншi добровiльнi об’єднання в порядку, передбаченому чиннимзаконодавством.

          Стаття 1.1.6. Входження територiальної громади мiста як в українськi, так i в мiжнароднi асоцiацiї та iншi добровiльнi об’єднання самоврядних територiальних одиниць не може передбачати передачу їм яких-небудь повноважень органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування.

ГЛАВА 1.2. Територiальна громада мiста Селидове

           Стаття 1.2.1. Територiальну громаду мiста Селидове складають жителi, об'єднанi постiйним проживанням у межах мiста Селидове.

           Стаття 1.2.2. Активними суб’єктами мiсцевого самоврядування єдієздатнi громадяни України, члени територiальної громади м. Селидове. Вони мають право обирати органи i посадових осiб мiсцевого самоврядування, бути обраними в органи мiсцевого самоврядування i його посадовими особами, брати участь у мiсцевих референдумах, зборах громадян за мiсцем проживання ікористуватися iншими правами, передбаченими Конституцiєю України, чинним законодавством i цим Статутом.

           Стаття 1.2.3. Реєстрацiя постiйних жителiв мiста Селидового - здiйснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Вiдомостi про реєстрацiю є основою для складання спискiв виборцiв.

         Стаття 1.2.4. Особам, що мають заслуги перед мiстом i якi внесли вклад у соцiально-економiчний i культурний розвиток мiста, за рiшенням мiської ради може бути присвоєне звання “Почесний громадянин м. Селидове”. Пiдстави i порядок присвоєння звання “Почесний громадянин м. Селидове” визначається Положенням про почесних громадян м. Селидове.


ГЛАВА 1.3. Правова основа Статуту

          Стаття 1.3.1. Статут територіальної громади м. Селидове вiдповiдає положенням Конституцiї України, Закону “Про мiсцеве самоврядування в Українi”,(надалi-якщо в даному Статутi йдеться про:

1)”Закон”, то пiд цим словом слiд розумiти Закон України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” вiд 21 травня 1997 року;

2) “Статут”, то пiд цим слiд розумiти Статут територіальної громади мiста Селидове),

iншим законам України, Указам Президента України i постановам Кабiнету Мiнiстрiв України. У випадку невiдповiдностi окремих положень Статуту положенням Конституцiї України, чинному законодавству, дiють їх норми, як акти бiльш високоюридичної чинностi.

          Стаття 1.3.2. Офiцiйне тлумачення положень Статуту може давати тiльки мiська рада пiсля вiдповiдного висновку постiйних комiсiй мiської ради. Статут територiальної громади м. Селидове затверджується мiською радою на пленарному засiданнi бiльшiстю вiд загального складу депутатiв мiської ради.

          Стаття 1.3.3. Змiни i доповнення в Статут здiйснюються територiальною громадою шляхом мiсцевого референдуму чи мiською радою. Рiшення мiськоїради про змiни i доповнення в Статут приймаються не менш нiж 2/З голосiв вiд загального складу депутатiв мiської ради. Пропозицiї про змiни i доповнення в Статут вносяться депутатами мiської ради, мiським головою чи групою мешканцiв мiста в порядку мiсцевої iнiцiативи в мiру необхiдностi i повиннiбути опублiкованi в мiсцевих засобах масової iнформацiї не пiзнiше 10 днiв пiсля внесення пропозицiї. Змiни i доповнення Статуту, що передбачають приведення його у вiдповiднiсть з положеннями Конституцiї України, чинним законодавством вносяться мiською радою за пропозицiєю мiського голови чи секретаря мiської ради в 2-х мiсячний термiн пiсля вступу їх у законну силу.

          Стаття 1.3.4. Дiя Статуту поширюється на всю територiю мiста Селидове.

 

ГЛАВА 1.4. Матерiальна i фiнансова основа мiсцевого
самоврядування

          Стаття 1.4.1. Територiальнiй громадi належить право комунальної власностi на рухоме i нерухоме майно, доходи мiсцевого бюджету, iншi засоби, земля, природнi ресурси, пiдприємства, установи, органiзацiї, житловий фонд, нежилi примiщення, установи культури, освiти, спорту, охорони здоров’я, соцiального обслуговування та iнше майно i майновi права, а також кошти, отриманi вiд вiдчуження об’єктiв комунальної власностi територiальної громади. Право комунальної власностi територiальної громади захищається Законом.

          Стаття 1.4.2. Пiдставою для одержання права комунальної власностi єбезкоштовна передача територiальнiй громадi державного майна, майна
суб’єктiв iнших форм власностi, а також придбання майна в порядку,
встановленому законодавством.

         Стаття 1.4.3. Вiд iменi та в iнтересах територiальної громади право суб’єкта комунальної власностi здiйснює мiська рада.

     Мiська рада здiйснює повноваження по володiнню, користуванню i розпорядженню об’єктами комунальної власностi, в тому числi має право виконувати вiдносно їх всi майновi операцiї:

-         передавати об’єкти комунальної власностi територiальної громади в постiйне чи тимчасове користування юридичним та фiзичним особам;

-         продавати, купувати, використовувати їх, як заставу;

-         вирiшувати питання їхнього вiдчуження;

-         визначати в угодах i договорах умови використання i фiнансування об’єктiв, що приватизуються i передаються в користування та оренду.

           Стаття1.4.4. Мiська рада має право:

- затверджувати перелiк об’єктiв комунальної власностi територiальної громади, вносити в нього змiни в мiру необхiдностi;

- мати об’єкти комунальної власностi за межами мiста;

-вносити пропозицiї про передачу чи продаж в комунальну власнiсть територiальної громади пiдприємств, установ, органiзацiй iiнших об’єктiв, що належать до державної йiншої форм власностi, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових i соцiально-культурних потреб територiальної громади.

          Стаття 1.4.5. Мiська рада може приймати рiшення про передачу iншим органам окремих повноважень по управлiнню майном комунальної власностi територiальної громади з визначенням меж цих повноважень i умов їх здiйснення.

           Стаття 1.4.6. Оперативне керування об’єктами комунальної
власностi територiальної громади здiйснює вiддiл мiської ради, на який покладено повноваження по управлiнню комунальною власнiстю територiальної громади вiдповiдно до Положення про вiддiл, затвердженого міською радою.

           Стаття 1.4.7. Контроль за використанням комунальної власності територiальної громади здiйснює постiйна комiсiя мiської ради.

ГЛАВА 1.5. Стосунки органiв i посадових осiб мiсцевого
самоврядування з органами державної влади, iншими органами
мiсцевого самоврядування, установами та органiзацiями

           Стаття 1.5.1. Стосунки органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування з органами державної влади всiх рiвнiв, iншими органами мiсцевого самоврядування будуються на засадах спiвробiтництва i взаємодопомоги в рамках чинного законодавства.

          Стаття 1.5.2. Органи i посадовi особи мiсцевого самоврядування сприяють розташованим у мiстi органам суду, прокуратури, юстицiї, служби безпеки, внутрiшнiх справ i адвокатури в їх дiяльностi, забезпечують, у передбачених Законом випадках допомогу в здiйсненнi їх повноважень. За органiзацiю зв’язку органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування з органами суду, прокуратури, юстицiї, служби безпеки, органами внутрiшнiх справ i адвокатури вiдповiдає мiський голова.

          Стаття 1.5.3. Стосунки органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування з пiдприємствами,органiзацiями, установами, що знаходяться на територiї мiста, будуються на суворому дотриманнi визначених Законом прав суб’єктiв господарської дiяльностii визначаються формою власностi пiдприємств i органiзацiй, джерелами фiнансування i характером їхньої дiяльностi. Стосовно пiдприємств, установ i органiзацiй, що знаходяться в комунальнiй власностi мiста, вiдповiднi органи i посадовi особи мiсцевого самоврядування здiйснюють наступнi функцiї: утворюють, реорганiзують i лiквiдують пiдприємства, установи й органiзацiї, що знаходяться у власностi територiальної громади, у порядку, передбаченому законом, визнають цiлii порядок їх дiяльностi, органiзацiйнi форми дiяльностii затверджують статути створюваних ними пiдприємств, установ i органiзацiй; регулюють цiни i тарифи на продукцiю i послуги; визначають порядок використання прибутку i доходiв створюваних ними пiдприємств, взаємини з бюджетом мiста; контролюють ефективнiсть i законнiсть використання майна комунальних пiдприємств, установ i органiзацiй в порядку, передбаченому Законом i цим Статутом.

     З пiдприємствами, установами та органiзацiями, що не знаходяться у власностi територiальної громади, посадовi особи мiсцевого самоврядування будують свої вiдносини на податковiй, договiрнiй основi. При цьому органи i посадовi особи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених Законом i цим Статутом, можуть приймати наступнi рiшення: про надания фiнансової допомоги, а також податкових пiльг для пiдприємств по місцевим податкам i зборам; про встановлення додаткових пiльг по оподатковуванню в межах сум, що надходять у мiський бюджет, установам i органiзацiям, дiяльнiсть яких має важливе значення для соцiально-економiчного i культурного розвитку мiста; про розмiщення замовлень на проведення робiт i наданнi послуг по благоустрою територiї мiста, обслуговування населення, будiвництва i ремонту житла, нежилих будiвель, що є
комунальною власнiстю мiста; про виробництво продукцiї i виконання iнших робiт за рахунок фiнансiв мiста чи залучених фiнансiв пiдприємств, установ i органiзацiй, на тендернiй основi.


РОЗДIЛ II. СИСТЕМА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ГЛАВА 2.1. Загальнi засади формування і функцiонування
системи мiсцевого самоврядування

         Стаття 2.1.1. Система мiсцевого самоврядування визначається цим Статутом вiдповiдно до Конституцiї України i Законом Украни “Про мiсцеве самоврядування в Українi”. Вона включає: територiальну громаду, що безпосередньо вирiшує питання, вiднесенi до компетенцiї мiсцевого самоврядування, за допомогою форм прямої демократiї; мiську раду - представницький орган мiсцевого самоврядування; мiського голову; виконавчий комiтет мiської ради, iншi виконавчi органи ради, що створюються за рiшенням мiської ради; органи самоорганiзацiї населення, що створюються за рiшенням зборiв мешканцiв у будинках, кварталах, на вулицях.

          Стаття 2.1.2. Структура виконавчих органiв влади затверджується мiською радою за поданням мiського голови. Пропозицiї по структурi
виконавчих органiв ради подаються посадовими особами мiсцевого самоврядування, жителями мiста, депутатами мiської ради, органами самоорганiзацiї населення, легалiзованими об’єднаннями громадян, членами територiальної громади. Структура самоврядування може переглядатися в мiру необхiдностi. Мiська рада iнформує мешканцiв мiста про структуру мiського самоврядування i про її змiни.

          Стаття 2.1.3. Розмежування повноважень помiж елементами системи місцевого самоврядування здiйснюється вiдповiдно до Закону i цього Статуту.

ГЛАВА 2.2.Форми участi громадян у здiйсненнi
мiсцевого самоврядування

           Стаття 2.2.1. Жителi мiста Селидове здiйснюють своє право на мiсцеве самоврядування безпосередньо або через органи мiсцевого самоврядування.

           Стаття 2.2.2. Право жителiв мiста приймати участь у здiйсненнi мiсцевого самоврядування може бути реалiзоване в таких формах: мiсцевий референдум, вибори депутатiв i передбачених Законом i Статутом посадових осіб мiсцевого самоврядування; загальнi збори громадян за мiсцем проживання; колективнi й iндивiдуальнi звернення жителiв мiста в органи i до посадових осiб мiсцевого самоврядування; громадськi слухання; мiсцева iнiцiатива; участь у роботi органів мiсцевого самоврядування i робота на виборних посадах мiсцевого самоврядування; участь через дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення, полiтичних партiй i громадських органiзацiй; iншi не забороненi Законом форми.

           Стаття 2.2.3. Вищими формами безпосереднього здiйснення територiальною громадою мiсцевого самоврядування є мiсцевий референдум i вибори згiдно до чинного законодавства.

ГЛАВА 2.3. Мiсцевий референдум

          Стаття 2.3.1. Мiсцевий референдум - це прийняття рiшень з питань, вiднесених Конституцiєю i законами України до сфери компетенцiї місцевого самоврядування, шляхом голосування членiв територiальної громади - громадян України, що є активними суб’єктами мiсцевого самоврядування. Мiсцевий референдум проводиться з метою безпосереднього рiшення територiальною громадою найбiльш важливих питань мiсцевого самоврядування. Порядок призначення i проведення мiсцевогореферендуму, а також перелiк питань, що вирiшуються винятково референдумом, визначається Законом.

     На мiсцевий референдум не можуть бути винесенi питання, вiднесенi Законом до вiдома органiв державної влади. Питання, що не вiднесенi чинним законодавством до сфери компетенцiї мiсцевого самоврядування, але мають важливе значення для мiського бюджету, для соцiально-економiчного i культурного розвитку мiста, можуть бути винесенi на громадськi опитування, результати яких не мають обов’язкового характеру.

           Стаття 2.3.2. Право участi в мiсцевому референдумi належить членам територiальної громади - громадянам України, що досягли на день його проведення 18 рокiв i не позбавленi виборчих прав у встановленому чинним законодавством порядку. Участь у мiсцевому референдумi є вiльним. Нiхто i нi в якiй формi не може бути примушений до участi чи неучастi в мiсцевому референдумi.

           Стаття 2.3.3. Іншi положення, щодо питань пiдготовки, проведення, порядку оголошення i реалiзацiї рiшень мiсцевого референдуму, здiйснюються відповiдно до чинного законодавства.

ГЛАВА 2.4. Мiсцевi вибори

          Стаття 2.4.1. Мiсцевi вибори - це спосiб обрання депутатiв мiської ради, мiського голови шляхом голосування членiв територiальної громади - громадян України, що є активними суб’єктами мiсцевого самоврядування.

           Стаття 2.4.2. Мiсцевi вибори є вiльними, проходять на основi загального, рiвного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Право голосу на мiсцевих виборах мають жителi мiста - громадяни України, що досягли на день їх проведення 18 рокiв i не позбавленi виборчих прав у встановленому чинним законодавством порядку. Нiхто i нi в якiй формi не може бути примушений до участi чи неучастi в мiсцевих виборах. Порядок призначення i проведення виборiв депутатiв мiської ради i мiського голови i встановлення результатiв голосування визначається законодавством України.

ГЛАВА 2.5. Загальнi збори громадян за мiсцем проживання

           Стаття 2.5.1. Загальнi збори громадян за мiсцем проживання можуть проводитися в будинках, кварталах, житлових комплексах з метою: обговорення питань загальномiського значення; розгляд будь-яких питань, вiднесених до відання органiв мiсцевого самоврядування, що мають важливе значення для територiальної громади; внесення пропозицiй з питань порядку денного сесій міської ради та її органів; прийняття рiшень з питань, що переданi мiською радою i виконавчим комітетом у ведення органiв самоорганiзацiї населення; вибори органiв місцевого самоврядування; заслуховування повiдомлень i звiтiв органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування; прийняття рiшень про участь членiв територiальної громади, органiв самоорганiзацiї населення на громадських засадах у роботах по благоустрою територiї мiста, охоронi громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятникiв iсторiї i культури, наданню допомоги незахищеним членам громади; прийняття рiшень про введення місцевих зборiв на умовах самооподаткування членiв територiальної громади для утворення цiльових фондiв територiальної громади чи органiв самоорганiзацiї населення; прийняття рiшень про добровiльнi внески i пожертвування на громадськi витрати жителiв мiста -членiв територiальної громади, юридичних i фiзичних осiб.

          Стаття 2.5.2. На території мiста, де не можна провести загальнi збори громадян через велику кiлькiсть жителiв, за рiшенням мiської ради чи органiв самоорганiзацii населення для обговорення питань, передбачених ст.2.5.1. Статуту, скликаються збори представникiв жителiв мiста - членiв територiальної громади.

           Стаття 2.5.3. Загальнi збори громадян за мiсцем проживання скликаються рiшенням мiської ради, його виконавчих органiв, органiв самоорганiзацiїнаселен-ня, а також по iнiцiативi депутатiв мiської ради, iнiцiативних груп - членiв вiдпо-вiдної територiальної громади при умовi, що їхня чисельнiсть складає не менш 10 чоловiк. Порядок проведення загальних зборiв громадян за мiсцем проживання, прийняття на них рiшень i характер цих рiшень визначаються “Положенням про загальнi збори громадян за мiсцем проживання”, що затверджується рiшенням мiської ради. Рiшення зборiв громадян за мiсцем проживання, прийнятi в рамках повноважень, наданих мiською радою вiдповiдним органам самоорганiзацiї населення, мають для цих органiв обов’язкову силу. Рiшення зборiв громадян за мiсцем проживання, прийнятi з питань, що мають важливе загальнодержавне чи загальномiське значення i вiднесенi до компетенцiї державної влади чи органiв мiсцевого самоврядування, мають рекомендацiйний характер.

ГЛАВА 2.6. Колективнi та iндивiдуальнi звернення членiв територiальної громади

до органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування

          Стаття 2.6.1. Члени територiальної громади незалежно вiд їхнього вiку i громадянства, мають право направляти колективнi чи iндивiдуальнi звернення до органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування. Члени територiальноїгромади мають право особистого звернення в органи мiсцевого самоврядування до їхпосадових i службових осiб з питань, вiднесених до сфери компетенцiїмісцевого самоврядування.

          Стаття 2.6.2. Колективними вважаються звернення до органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування за умови наявностi не менш десяти підписiв жителiв мiста. Колективнi звернення по кiлькостi пiдписiв бiльше 50 розглядаються органами i посадовими особами мiсцевого самоврядування, до яких вони надiйшли, у першочерговому порядку. Колективнi звернення по кількостi пiдписiв бiльш 500 негайно передаються в мiську раду (у випадку, якщо вони надiйшли в iншi органи чи до iнших посадових осiб мiсцевого самоврядування), пiдлягають оголошенню в ЗМІ i в мiсячний термiн мiська рада повинна розглянути їх i прийняти вiдповiдне рiшення. Колективнi звернення членiв територiальної громади можуть мати мету: внесення до міської ради, мiському головi, виконавчому комiтету конкретних пропозицiй з соцiально-економiчного i культурного розвитку мiста чи окремих
міськихтериторiй; звiту органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування про
їхню роботу в цiлому чи про виконання окремих завдань, зв’язаних соцiально-економiчним i культурним розвитком мiста чи окремих мiських територiй, станом природного середовища, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з iнших питань, вiднесених дiючим законодавством до сфери компетенції мiсцевого самоврядування; рiшення питання про утворення, реорганізацiю чи лiквiдацiю органiв самоорганiзацiї населення; питання про недовiру посадовiй особi мiсцевого самоврядування.

ГЛАВА 2.7. Громадськi слухання

           Стаття 2.7.1. Територiальна громада має право проводити громадськi слухання, зустрiчатися з депутатами вiдповiдної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, пiд час яких члени територiальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозицiї щодо питань місцевого значення, що належать до вiдання мiсцевого самоврядування.

           Стаття 2.7.2. Громадськi слухання проводяться по iнiцiативi жителiв
міста при наявностi колективного звернення (яке має не менш 50 пiдписiв) чи
по iнiцiативi не менше 1/3 депутатiв мiської ради i її виконавчих органiв.
     Інформацiя про проведения громадських слухань має бути доведена до відома жителiв мiста в обов’язковому порядку через ЗМI не пiзнiше, нiж за 10 днiв до слухань.

           Стаття 2.7.3. Порядок проведення громадських слухань визначається Положенням про громадськi слухання, що затверджується рiшенням мiськоїради.

           Стаття 2.7.4. Пропозицiї, внесенi на суспiльних слуханнях, оформляються секретарiатом у виглядi протоколу, що пiдлягає обов’язковому вивченню органами i посадовими особами мiсцевого самоврядування, яким вони адресованi вiдповiдно до посадових обов’язкiв, враховуються при прийняттi рішення мiською радою.

          Стаття 2.7.5. В обов’язковому порядку проводяться громадськi слухання
у випадку:

- розгляду проекту стратегiчного плану розвитку мiста;
- розгляду проекту плану соцiально-економiчного розвитку;
- розмiщення в мiстi екологiчно небезпечних виробництв.

ГЛАВА 2.8. Мiсцева iнiцiатива

           Стаття 2.8.1. Члени територiальної громади мають право на iнiцiативу розгляду мiською радою, його виконавчим комiтетом будь-якого питання, віднесеного Конституцiєю i законами України до сфери компетенцiї мiсцевого самоврядування. Місцева ініціатива є формою безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.

           Стаття 2.8.2. Правотворча мiсцева iнiцiатива передбачає внесення питання мiськiй радi, його виконавчому комiтету при пiдтримцi органiв самоорганiзацiї населення не менш 50 членiв територiальної громади.

   Питання, внесенi в порядку мiсцевої iнiцiативи, пiдлягають обов’язковому оголошенню в ЗМ1 i першочерговому розгляду мiською радою та її комiтетом.

          Стаття 2.8.3. Розгляд питань, внесених у порядку мiсцевої iнiцiативи, здiйснюються на вiдкритих пленарних засiданнях мiської ради, виконкому міської ради з обов’язковою участю iнiцiаторiв.

          Стаття 2.8.4. Рiшення, прийнятi мiською радою i її виконавчим комітетом у порядку мiсцевої iнiцiативи, повиннi бути обов’язково оголошенi в ЗМІ на протязi 10 днiв з часу встуту їх в силу.

ГЛАВА 2.9. Участь у роботi органiв мiсцевого самоврядування
i робота на виборних посадах мiсцевого самоврядування

Стаття 2.9.1. Члени територiальної громади мають право бути присутніми на засiданнях мiської ради.

     Особи, що бажають вiдвiдати сесiю мiської ради, повиннi, не пiзнiше нiж за один день до її вiдкриття, подати вiдповiдну заяву на iм’я секретаря ради, на якупокладено обов’язок органiзовувати такi вiдвiдування.

     У випадку неможливостi забезпечення присутностi на сесiї мiської ради всіхбажаючих членiв територiальної громади з технiчних причин, секретар повинен забезнечити її трансляцiю по мiськiй теле- чи радiомережi.

          Стаття 2.9.2. Члени територiальної громади мають право приймати участь у засiданнях виконавчого комiтету мiської ради при розглядi питань, що стосуються їх конституцiйних прав, забезпечення яких вiднесено до вiдання виконкому мiської ради.

ГЛАВА 2.10. Участь членiв територiальної громади у мiсцевому самоврядуваннi через

мiськi партiйнi i громадськi органiзацiї

          Стаття 2.10.1. Члени територiальної громади можуть приймати участь у здійсненнi мiсцевого самоврядування через дiяльнiсть мiських органiзацiй, політичних партiй i громадських органiзацiй, легалiзованих в установленому
законодавством порядку.

           Стаття 2.10.2. Легалiзованi об’єднання громадян, у т.ч. мiсцевi органiзацiї полiтичних партiй i громадськi органiзацiї приймають участь у виборах мiського голови, депутатiв мiської ради, проведеннi референдумiв, виборах посадових осiб мiсцевого самоврядування, через своїх депутатiв у мiськiй радi приймають участь у розробцii здiйсненнi полiтики мiсцевого самоврядування; залучають жителiв мiста до обговорення важливих питань соцiально-економiчного i культурного розвитку, вiднесених чинним законодавством до сфери компетенцiї мiсцевого самоврядування.

          Стаття 2.10.3. Будь-якi обмеження участi легалiзованих об’єднань громадян у здiйсненнi мiсцевого самоврядування забороненi, якщо подiбне не передбачається чинним законодавством.

ГЛАВА 2.11. Iншi форми участi членiв територiальної громади в
здiйсненнi мiсцевого самоврядування

          Стаття 2.11.1. Перерахованi форми участi членiв територiальної громади в здiйсненнi мiсцевого самоврядування, визначенi цим Статутом, не є вичерпними. Жителi мiста мають право використовувати будь-якi iншi форми участi в здiйсненнi мiсцевого самоврядування, якщо вони не забороненi законом. Органи i посадовi особи мiсцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участi членiв територiальної громади в здiйсненнi мiсцевого самоврядування.

          Стаття 2.11.2. Крiм передбачених главами 2.3.-2.10. цього Статуту,
використовуються такi форми участi членiв територiальної громади в здiйсненнi мiсцевого самоврядування:

членство в комiсiях, що утворюються на громадських засадах при органах i посадових особах мiсцевого самоврядування;

участь у роботi громадських рад, що утворюються при мiськiй радi:
участь у проведеннi громадських експертиз проектiв рiшень мiської ради з питань, що мають важливе значення для мiської громади, визначають основнi напрямки соцiально-економiчного i культурного розвитку мiста;

участь у масових акцiях, метою яких є залучення уваги органiв i посадовихосiб мiсцевого самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення, до соцiальних проблем жителiв мiста, охорони навколишнього середовища, пiдтримцi громадської безпеки i т.п., що вимагає негайного рiшення при дотриманнi чинного законодавства;

     виконання громадських робiт по благоустрою територiї мiста, наданню послуг соцiально незахищеним жителям мiста;

     надання матерiальної i фiнансової допомоги мiсцевому самоврядуванню у формі добровiльних внескiв, пожертвувань у фонди, що утворюються органами
місцевого самоврядування з метою надання допомоги соцiально незахищеним жителям мiста чи з метою сприяння культурному i духовному розвитку мiста,
підтримки в належному станi пам’ятникiв iсторiї, культури та архiтектури, природних пам’ятникiв, будiвництва об’єктiв загальномiського користування.

РОЗДIЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ГЛАВА 3.1. Загальнi принципи побудови
органiв мiсцевого самоврядування


           Стаття 3.1.1. Система органiв i посадових осiб мiсцевого самоврядування включає:

-         Селидівську міську раду - представницький орган мiського самоврядування;

-         Селидiвського мiського голову;

-         виконавчий комітет міської ради;

-         вiддiли, управлiння та iншi утворенi мiською радою виконавчi органи;

-         органи самоорганiзацiї населення.

           Стаття3.1.2. Міська рада, міський голова і виконавчий комітет здійснюють свою діяльність по реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади, від її імені та в її інтересах. Виконком Селидівської міської ради здійснює надані йому Законом повноваження органів виконавчої влади за дорученням міської ради і держави на основі врахування загальнодержавних і місцевих інтересів.

           Стаття 3.1.3. Діяльність органів місцевого самоврядування грунтується на принципах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською радою, територіальною громадою, розмежування повноважень представницької і виконавчої гілок місцевої влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста в їхньому здійсненні. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюються згідно з Законом і цим Статутом.

ГЛАВА 3.2. Міська рада

           Стаття 3.2.1. Міська рада є постійно діючим органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади.

           Стаття 3.2.2. Міська рада формується шляхом вільних виборів, що проходять за принципом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

     Порядок призначення, організація і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією, законами України і цим Статутом (глава 2.4.).

           Стаття 3.2.3. Кількісний склад міської ради встановлюється в межах, визначених Законом.

     Крім депутатів, до складу міської ради входить міський голова.

           Стаття 3.2.4. Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється територіальною громадою повноваженнями здійснювати функції місцевого самоврядування, віднесені Законом і Статутом до відання міської ради. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Міська рада може прийняти рішення про роботу окремих депутатів, що займають у раді виборні посади на постійній основі, які не можуть здійснювати за оплату іншу роботу, крім викладацької, наукової й іншої творчої діяльності. Повноваження депутатів міської ради розпочинаються з моменту ухвалення рішення міської ради “Про визнання повноважень депутатів”.

     Після цього депутати складають клятву на вірність територіальній громаді наступного змісту:

             “Я, (П.І.Б.), депутат Селидівської міської ради, обіцяю здійснювати свої повноваження в інтересах жителів міста Селидове, суворо дотримуючись Конституції й інших законів України, Статуту територіальної громади м. Селидове, гідно і сумлінно представляти своїх виборців, відстоюючи їхні інтереси, з честю нести високе звання депутата Селидівскої міської ради”, повторюючи її за найстарішим за віком депутатом. Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно з припиненням повноважень ради, а також достроково, у випадках і у порядку, відповідно до Закону.

           Стаття 3.2.5. Міська рада є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи, свою символіку.

           Стаття 3.2.6. Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія. Сесія міської ради складається з пленарних засідань і засідань постійних та інших комісій, об’єднаних загальним порядком денним. Сесія міської ради правочинна за умови присутності на ній більше половини депутатів від загального складу ради. Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії і по інших про-цедурних питаннях, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

     На сесіях міської ради розглядаються питання місцевого самоврядування, за винятком питань віднесених Законом і цим Статутом, відповідно до принципу розподілу влади, до компетенції міського голови і виконкому міської ради. Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. Прийняті на сесії рішення міської ради підлягають оголошенню і розсиланню в десятиденний термін. Рішення міської ради, прийняті з питань її компетенції, набувають чинності через три доби після їхнього офіційного оголошення, якщо інше не передбачене самим рішенням.

           Стаття 3.2.7. Постійні комісії міської ради є її постійними діючими органами, що обираються з числа депутатів ради на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що знаходяться в її веденні, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету. До складу постійної комісії входять її голова, заступник, секретар і члени комісії. Перелік постійних комісій і їхній персональний склад визначаються міською радою на її першій сесії. Діяльність постійних комісій міської ради регламентується Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про постійні комісії міської ради, затвердженим рішенням міської ради. Питання, що перебувають у веденні декілька постійних комісій, можуть по ініціативі комісій, а також за дорученням ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях. З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, що мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, рада може утворювати тимчасові комісії. Для здійснення контролю по окремим, конкретно визначеним питанням утворюються тимчасові контрольні комісії ради.

          Стаття 3.2.8. Депутати міської ради можуть об’єднуватися в депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об’єднання.

            Порядок утворення і реєстрації депутатських об’єднань, їхні повноваження визначаються регламентом міської ради.

            Стаття 3.2.9. Посадовими особами міської ради, що відповідають за організацію її роботи, є міський голова і секретар ради. Секретар ради здійснює повноваження, визначені відповідними статтями Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Повноваження секретаря ради можуть бути припиненні достроково за рішенням міської ради.

ГЛАВА 3.3. Селидівський міський голова

            Стаття 3.3.1. Селидівський міський голова є вищою посадовою особою в системі місцевого самоврядування. Міський голова по положенню очолює виконавчий комітет Селидівської міської ради і головує на засіданнях міської ради. Міський голова обирається жителями міста – активними суб’єктами міського самоврядування терміном на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні. Міським головою може бути обраний будь-який житель міста – активний суб’єкт міського самоврядування, що досяг 21 року. Порядок обрання міського голови встанов-люється Законом України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

            Стаття 3.3.2. Повноваження міського голови розпочинаються з моменту оголошення міською виборчою комісією рішення про його обрання і прийняття на пленарному засіданні міської ради відповідного рішення. Після цього Селидівський міський голова, поклавши руку на Конституцію України, дає присягу на вірність територіальній громаді наступного змісту:

 

“Я, (П.І.Б.) вступаючи на посаду Селидівського міського голови обіцяю здійснювати свої повноваження в інтересах усіх жителів міста Селидове, суворо дотримуючись Конституції та інших законів України, Статуту територіальної громади м. Селидове, сприяти перетворенню їх у життя, зміцнювати їхній авторитет, охороняти права, свободи та законні інтереси членів територіальної громади міста, сприяти підвищенню їхнього добробуту, сумлінно виконувати свої обов'язки, з честю нести високе звання Селидівського міського голови”.

Повноваження міського голови можуть припинятися Верховною Радою України через призначення позачергових виборів міського голови на підставі та у порядку, передбаченому законом. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково територіальною громадою шляхом таємного голосування не менше, ніж двома третинами голосів депутатів від загального складу ради у випадку порушення ним Конституції України чи законів України, прав і свобод громадян, нездійснення наданих йому повноважень. Повноваження міського голови припиняються достроково за рішенням міської ради також у випадках:

-складання повноважень за його власною заявою;

-припинення ним громадянства України;

-набуття законної сили обвинувального вироку по відношенню до нього;

-порушення ним вимог по обмеженню поєднання його діяльності з іншою роботою (діяльністю), забороненою Законом;

-визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

-його смерті;

-припинення його громадянства.

У випадку дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому Законом. При достроковому припиненні повноважень міського голови і до часу вступу на посаду новообраного голови, його обов’язки по організації роботи міської ради здійснює секретар міської ради.

Стаття 3.3.3. На міського голову поширюються повноваження і гарантії депутатів рад, передбачені Законом України “Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів”, якщо інше не встановлено Законом.

Стаття 3.3.4. Повноваження міського голови визначені Законом. У рамках своїх повноважень міський голова видає розпорядження.

Стаття 3.3.5. Міський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний перед міською радою, а з питань здійснення міським виконавчим комітетом повноважень виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 3.3.6. Щорічно міський голова звітує перед жителями територіальної громади про свою роботу.

Стаття 3.3.7. За вимогою не менш половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який визначений ними термін.

ГЛАВА 3.4. Виконавчий комітет Селидівської міської ради

Стаття 3.4.1. Виконавчий комітет Селидівської міської ради є виконавчим органом місцевого самоврядування. Очолює виконавчий комітет міський голова. У випадку відсутності міського голови чи неможливості виконання їм своїх обов’язків, роботою виконавчого комітету керує перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Стаття 3.4.2. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджує міська рада за пропозицією міського голови. Виконавчий комітет утворюється у складі відповідно міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету міської ради також входить за посадою секретар ради. До складу міського виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради. Секретар ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі.

Стаття 3.4.3. Виконком міської ради підзвітний і підконтрольний міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. Звітує за роботу міськвиконкому міський голова. Міська рада за власною ініціативою чи з ініціативи жителів міста може висловити недовіру виконавчому комітету в повному складі чи його окремим членам. Висловлення недовіри міською радою тягне за собою відставку всього виконкому чи окремих його членів. Відставку приймає міський голова.

Обставини, за якими висловлюється недовіра, підлягають оголошенню в міських засобах масової інформації.

Стаття 3.4.4. До повноважень виконавчого комітету віднесені питання, розгляд і вирішення яких Законом віднесено до компетенції виконавчих органів ради.

Стаття 3.4.5. Виконком міської ради в рамках своїх повноважень видає рішення. Рішення виконкому приймаються на його засіданнях більшістю голосів від установленого міською радою складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

Стаття 3.4.6. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, що правомірні за умови присутності більшої половини від установленого кількісного складу. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а у випадку неможливості виконання їм своїх обов’язків першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Стаття 3.4.7. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету міської ради здійснює керуючий справами виконкому.

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

ГЛАВА 4.1. Система і загальні положення організації і діяльності органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1. Органи самоорганізації населення утворюються жителями міста – членами територіальної громади, що проживають у визначеній частині міста, за власною ініціативою і на добровільних засадах.

Стаття 4.1.2. У систему органів самоорганізації населення можуть входити: будинкові, квартальні і вуличні комітети; ради (комітети) у мікрорайонах міста, житлових комплексах і інших територіях міста. Кордони території органів самоорганізації населення затверджуються міською радою.

Стаття 4.1.3. Діяльність органів самоорганізації населення визначається Положенням про їх діяльність, затвердженого рішенням міської ради.

Стаття 4.1.4. Органи самоорганізації населення обираються на два роки. Представником інтересів громадян, що проживають на території органа самоорганізації населення, є його голова. Органи самоорганізації населення (ОСН) утворюються по територіальному принципу і кількість проживаючих громадян при цьому не регламентується.

ГЛАВА 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення

Стаття 4.2.1. Рішення про утворення органів самоорганізації населення приймається загальними зборами чи конференціями жителів відповідної території міста, що скликаються за пропозицією ініціативної групи, при умові, що цю пропозицію підтримали своїми підписами не менш ніж 5% цих жителів – членів територіальної громади, що проживають на території органа самоорганізації населення. Загальні збори правомірні прийняти рішення про утворення органа самоорганізації населення, якщо в них бере участь не менш ніж 25% жителів відповідної території міста. Якщо на території утворюваного органу самоорганізації населення проживає більше 1 тисячі чоловік, то рішення про його утворення приймається на конференції, на яку делегується по одній особі від 10 жителів. Конференція правоможна, якщо на ній присутні не менш 2/3 від делегованих. Рішення при проведенні зборів чи конференцій приймається більшістю від присутніх.

Стаття 4.2.2. Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах (конференціях) жителів відповідної території міста. Вибори керівних органів самоорганізації населення також проводяться на загальних зборах, конференціях, відкритим голосуванням (таємним – у випадку прийняття такого рішення). Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні комітету чи безпосередньо жителями міста за рішенням зборів.

Стаття 4.2.3. Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюється відкрито і гласно. Результати виборів оголошуються в засобах масової інформації.

ГЛАВА 4.3. Повноваження органів самоорганізації населення

 Стаття 4.3.1. Повноваження органів самоорганізації населення визначаються Положенням про їх діяльність. Міська рада, виконавчий комітет можуть передавати їм частину своїх повноважень, про що приймається відповідне рішення.

Стаття 4.3.2. Основними повноваженнями органів самоорганізації населення можуть бути: утворення за рахунок переданих коштів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, об`єктів для задоволення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення, створення підприємств по наданню побутових і інших послуг; розробка, внесення в міську раду, його виконавчим органам і посадовим особам пропозицій з питань соціально- економічного і культурного розвитку відповідної території; укладання договорів з підприємствами і організаціями на виконання робіт по благоустрою території, комунальному обслуговуванню, сприяння в охороні громадського порядку на території органу самоорганізації населення; інші повноваження, не заборонені законом, що передбачають задоволення соціально-економічних і інших потреб жителів відповідної території міста.

Стаття 4.3.3. Органи самоорганізації населення і їх керівники не можуть здійснювати повноваження міської ради, міського голови, інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування без їхнього офіційного доручення, висловленого у письмовій формі.

Стаття 4.3.4. Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів відповідно до програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідної території.

Стаття 4.3.5. Органи і посадові особи місцевого самоврядування допомагають органам самоорганізації населення в здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщеннями, засобами зв’язку в межах затвердженого міського бюджету.

РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ГЛАВА 5.1. Матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування

 Стаття 5.1.1. Фінанси територіальної громади складаються з: коштів міського бюджету; коштів позабюджетних (цільових) фондів; кредитних ресурсів; страхових ресурсів; коштів, отриманих від розміщення позичок і цінних паперів; проведення міських лотерей; приватизації комунального майна міста; інших фінансових ресурсів, переданих місту.

Стаття 5.1.2. Територіальна громада має право одержувати плату за користування землею та іншими природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється в межах, визначених Законом. Територіальна громада має право на отримання відшкодування за екологічні збитки, нанесені території міста підприємствами, організаціями і установами незалежно від їхньої форми власності.

Стаття 5.1.3. Територіальна громада міста може безпосередньо або через органи місцевого самоврядування поєднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з державними та обласними фінансовими ресурсами з метою загального фінансування міських, регіональних і державних програм.

Стаття 5.1.4. Міська рада і її виконавчий орган, посадові особи (відповідно до прийнятого рішення) мають право в межах, визначених Законом, випускати міські цінні папери і лотереї, виступати гарантом надання кредитів підприємствам, установам і організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади, одержувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи.

ГЛАВА 5.2. Бюджет територіальної громади

Стаття 5.2.1. Територіальна громада має власний бюджет, що розробляється, затверджується і виконується органами місцевого самоврядування самостійно, у рамках їхніх повноважень. Яке-небудь втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, інших територіальних громад не допускається, за винятком випадків, передбачених Законом.

Стаття 5.2.2. Бюджет територіальної громади складається з поточного бюджету і бюджету розвитку міста.

Стаття 5.2.3. Прибутки поточного бюджету формуються за рахунок власних, визначених Законом джерел і закріплених у встановленому порядку загальнодержавних податків, зборів і інших обов’язкових платежів.

Стаття 5.2.4. Прибутки бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень; коштів, залучених від розміщення місцевих позичок; інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

Стаття 5.2.5. У прибутки міського бюджету зараховуються:

-місцеві податки, збори і штрафи;

-відрахування від загальнодержавних податків, зборів у частині, визначеної відповідно до нормативів, затвердженими згідно до чинного законодавства;

-фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції й інші трансферти), передані місту з державного бюджету чи безпосередньо розподілені через обласний бюджет;

-фінансові ресурси, передані місту з державного бюджету для здійснення визначених Законом повноважень виконавчої влади;

-надходження від приватизації чи іншої реалізації об’єктів комунальної власності міста.

У прибутковій частині міського бюджету кошти, необхідні для здійснення власних повноважень і делегованих Законом повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо. Прибуткова частина міського бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій самоврядування і визначених Законом повноважень виконавчої влади. З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати обмежений розмір його дефіциту.

Стаття 5.2.6. Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає витрати поточного бюджету і витрати бюджету розвитку.

Витрати поточного бюджету повинні окремо передбачати витрати, необхідні для здійснення визначених Законом повноважень виконавчої влади. Рішення органів державної влади, що приводять до додаткових витрат міського бюджету, обов`язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в рамках переданих їм фінансових ресурсів.

Кошти поточного бюджету направляються для поточних витрат, утримання об’єктів соціальної сфери, органів місцевого самоврядування, комунальних служб, соціальне обслуговування жителів міста, погашення витрат по міських позичках і інші витрати.

Витрати міського бюджету, що виникли в результаті рішень органів державної влади і заздалегідь не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою. Бюджет витрат на розвиток міста повинний передбачати асигнування на інвестиційну діяльність, пов’язану з капіталовкладеннями в соціально-економічний і культурний розвиток міста, придбання транспорту, техніки, обладнання та інші витрати.

Стаття 5.2.7. Прибутки міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення прибутків над витратами, що утворилися в результаті перевиконання прибуткової частини чи бюджету економії у витратах, залишаються в розпорядженні міста, вилученню не підлягають і використовуються міським головою і виконавчим комітетом за узгодженням з міською радою.

Міська рада може приймати рішення вкласти вільні кошти (отримані засобом, передбаченим частиною першої цієї статті) в акції, цінні папери.

Стаття 5.2.8. Міський бюджет може передбачати резервний фонд. Резервний фонд міського бюджету утворюється міською радою і направляється на фінансування негайних заходів, що не могли бути передбачені при затвердженні бюджету.

Повноваження по витратам резервного фонду делегуються в міжсесійний період міському голові з наступним затвердженням витрат на сесіях.

Витрати резервного фонду включаються в звіт про виконання міського бюджету.

Стаття 5.2.9. Порядок розробки, подачі, розгляду і затвердження звіту про його виконання визначається Положенням про бюджетну систему міста, яка затверджується міською радою.

Стаття 5.2.10. Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада. Контроль за витратою коштів бюджету відповідними підприємствами, організаціями та установами здійснює виконавчий комітет.

Стаття 5.2.11. Міська рада має право приймати рішення про надання матеріальної допомоги членам територіальної громади.

ГЛАВА 5.3. Позабюджетні (цільові) і валютні фонди

Стаття 5.3.1. Міська рада може утворювати позабюджетні (цільові) і валютні фонди і визначати порядок використання засобів цих фондів згідно чинного законодавства. Організація і діяльність позабюджетних (цільових) і валютних фондів визначається відповідним Положенням, що затверджується рішенням міської ради.

Стаття 5.3.2. До позабюджетного (цільового) фонду можуть за рішенням міської ради входити: добровільні внески і пожертвування фізичних і юридичних осіб; штрафи за порушення санітарних норм, правил природокористування, відшкодування за екологічні збитки, заподіяні на території міста; штрафи за пошкодження пам’ятників історії, культури і архітектури, інші позабюджетні кошти.

Стаття 5.3.3. До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися добровільні внески і пожертвування фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземних цінних паперах.

Стаття 5.3.4. Кошти позабюджетних (цільових) фондів знаходяться на окремих банківських рахунках, що можуть бути використані міським головою за узгодженням з міською радою для фінансування цільових програм загальноміського значення. Кошти валютних фондів використовуються винятково за рішенням міської ради.

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 ГЛАВА 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

Стаття 6.1.1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними і підзвітними за свою діяльність перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш ніж два рази на рік, звітують перед територіальною громадою про результати своєї роботи і подають жителям міста необхідну інформацію.

Стаття 6.1.2. Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що може включати зведення про:

-структуру і чисельний склад органів місцевого самоврядування;

-призначення і звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;

-компетенції органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

-зміст актів і інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;

-поточну діяльность і плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

-позиції цих органів і посадових осіб по найважливіших питаннях життєдіяльності міста.

Порядок подачі цієї інформації, способи її оголошення визначаються міською радою і міським головою.

Стаття 6.1.3. Усі посадові особи місцевого самоврядування повинні здійснювати прийом жителів міста.

Стаття 6.1.4. Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані враховувати у своїй діяльності позицію громадських організацій, профспілкових органів і інших об’єднань жителів міста – членів територіальної громади, будувати з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

ГЛАВА 6.2. Обов’язковість актів і законних вимог органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 Стаття 6.2.1. Рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, прийняті в рамках даних їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, що постійно чи тимчасово проживають на території міста. За вимогою органів і посадових осіб місцевого самоврядування, керівники розташованих чи зареєстрованих на території міста підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання цих органів для подачі інформації з питань, віднесених до компетенції міської ради і її органів, відповіді на запити депутатів.

Стаття 6.2.2. Права органів місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

ГЛАВА 6.3. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними і фізичними особами

 

Стаття 6.3.1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед державою у випадку порушення ними Конституції і Законів України. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону.

Стаття 6.3.2. Рішення суду про визначення діяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування невідповідності Конституції і Законам України можуть бути підставою для розгляду Верховною Радою питання про дострокове припинення повноважень відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття 6.3.3. Збитки, заподіяні юридичними і фізичними особами в результаті неправомірних рішень чи дій, бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень чи бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування за рахунок їхніх власних коштів у порядку, встановленому законодавством. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішується в судовому порядку.