Обов’язки керівника підприємства у галузі охорони праці

Керівники підприємств організовують, забезпечують і контролюють трудову діяльність працюючих на дорученій ділянці у відповідності з вимогами Закону України «Про охорону праці», норм і правил по газо-, електро- пожежобезпеці і забезпечують безпечні методи праці на кожному робочому місці.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення Закону України «Про охорону праці».

Відповідальність за організацію, здійснення навчання, перевірку знань працівників і проведення інструктажів з питань охорони праці покладається на керівника підприємства.

Керівник підприємства повинен виконувати ті наступні положення, що наведені у статті 5 Закону України «Про охорону праці»:

- під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про право працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства та колективного договору;

- умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно – правовим актам з охорони праці. Також працівнику не може пропонуватися робота, яка згідно медичних висновків протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки і тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи;

- усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Суб’єкт господарювання при організації своєї діяльності повинен знати і сумлінно виконувати норми законодавства про охорону праці. Це можливо за умов створення якісної служби охорони праці, яка створюється для організації виконання правових, організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних, соціально

– економічних і лікувально – профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці (стаття 1 Закону України «Про охорону праці»); обов’язкового фінансування (0,2% від фонду оплати праці за попередній рік для підприємств, що утримуються за рахунок місцевого бюджету; 0,5% - для підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності або фізичних осіб, які у відповідності до законодавства використовують найману працю(стаття 19 Закону України «Про охорону праці»)); забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відповідно до діяльності (стаття 8 Закону України «Про охорону праці»); проходження медичних оглядів та проведення відповідної підготовки та навчання з питань охорони праці тощо; безперервність навчання всіх працівників, а особливо відповідальних за охорону праці для отримання додаткових знань та навичок з питань охорони праці та безпечного ведення робіт, набуття досвіду із запобігання аварійним ситуаціям (статті 17 та 18 Закону України «Про охорону праці»).

Керівник підприємства, установи або організації незалежно від форми власності має виконувати правила і норми з охорони та безпеки праці, зміцнювати трудову і технологічну дисципліни з метою запобігання випадків травматизму на виробництві за допомогою розроблених інструкцій відповідно до діяльності підприємства. Попереджувати нещасні випадки на виробництві за допомогою проведення повторних, позапланових та цільових інструктажів. Проводити детальний аналіз травматизму, основні причини виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань з метою попередження нових нещасних випадків (стаття 13 Закону України «Про охорону праці»).