Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2013 № 6/34-871«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в м.Селидове

 

УКРАЇНА

СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Від __________________№_________

м. Селидове

Про внесення змін  до рішення міської ради

від 20.03.2013 № 6/34-871«Про забезпечення

участі громадськості у формуванні та

реалізації державної політики  в м. Селидове»

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України  від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формування державної політики», керуючись ст.26  закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до Положення про громадську раду при Селидівській міській раді, затвердження рішенням міської ради від 20.03.2013 №6/64-871  «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики  в м.Селидове», а саме:

1.1.  п. 2 у другому абзаці після слова «засіданні.» доповнити  словами «Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду».

1.2.   п. 4 у другому абзаці перед словом «подає» доповнити словом  «готує і».

1.3.   п. 5 у другому абзаці після слова «фахівців.» доповнити словом «(за згодою)».

1.4.  п. 5 у п’ятому  абзаці після слова «з громадськістю.» доповнити словами «у триденний строк після початку таких консультацій».

1.5.  п. 6 після слова «суспільства)» доповнити словами «які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу громадської ради при міській раді можуть бути обрані представ-ники інститутів громадського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій, тощо) для участі в установчих зборах  делегує  одного представника, який  одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади  та органів місцевого самоврядування.».

1.6.   п. 8 у п’ятому  абзаці після словосполучення «громадянського суспільства;» доповнити словами «із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

1.7.  Наступне: копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;».

п.8 після шостого абзацу, що закінчується словами «протягом року» доповнити наступне:

2. Внести  зміни до Положення про громадську раду при Селидівській міській раді  20.03.2013 № 6/64-871  «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики  в м. Селидове», а саме:

2.1.  у  п. 1, а саме, слово «постійно» замінити на слово «тимчасовим»;

2.2.  у  п. 8 у перший абзац  «Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства» викласти в новій редакції: «Для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).»

2.3. у  п.8 у четвертому абзаці  словосполучення «30 календарних» замінити на «45 календарних».

2.4 . у  п.8 у шостому  абзаці словосполучення «останніх двох років» замінити словами  «протягом року.» і доповнити  словами:

«У разі виявлення невідповідності документів. Поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом сьомим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положенням;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюється не пізніше ніж за три робочі дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятий спосіб.»

2.5. у  п. 8у сьомому  абзаці  словосполучення «За 10 календарних» замінити на «30 календарних».

2.6. у п.11  виключити третій абзац «Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування».

3. Виключити  із Положення про громадську раду при Селидівській міській раді  п.13 і  п.18.

4. Вважати в Положенні про громадську раду при Селидівській міській раді  пунктом 13 пункт14; пунктом 14 – пункт 15; пунктом 15 – пункт 16; пунктом 16 –пункту 17.

5.Контроль за виконанням  рішення покласти на архівний відділ міської ради (Вербовська).

Міський голова                                                                                  В.В. РЕМІЗОВ