Шановні громадяни!

В місті Селидове діє програма «Місцеві стимули», головною метою якої є вирішення кадрових питань щодо укомплектування лікарських амбулаторій Селидівського центру ПМСД лікарями загальної практики, лікарями-педіатрами. На теперішній час рівень укомплектованості штатних посад по Центру становить 58 %, для роботи в лікарських амбулаторіях не вистачає 10 лікарів загальної практики, 2 лікаря-педіатра дільничного, 2 фельдшерів. Недостатній рівень кадрового забезпечення є однією із причин гальмування подальшого розвитку Центру, поліпшення якості медичних послуг на первинному рівні надання медичної допомоги.

Програма «Місцеві стимули» надає можливість направлення на навчання абітурієнтів за рахунок коштів місцевого бюджету з обов’язковим направленням на роботу в місто Селидове на протязі не менше 10 років; післядипломного навчання лікарів за умови укладання відповідного договору про подальшу роботу в нашому місті на протязі не менше 5 років; надання житла для молодих спеціалістів і лікарів-фахівців зі стажем роботи.

Ця програма є одним із підгрунтів вирішення кадрової проблеми з огляду не тільки на недостатній рівень укомплектованості кадрами лікарів, але й того, що понад 66 % лікарів є перед пенсійного і пенсійного віку, і треба вже зараз подбати про їх заміщення.

Адміністрація Селидівського центру ПМСД

Вступ

Сталий розвиток суспільства значною мірою залежить від доступності та якості медичних послуг на всіх рівнях їх надання.

В місті відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» здійснена модифікація системи охорони здоров'я, впроваджені та відпрацьовані нові організаційно-правові та фінансово-економічні механізми, які були спрямовані на підвищення ефективності і доступності медичного обслуговування населення.

Змінена .система організації надання первинної медико-санітарної допомоги населенню за рахунок перерозподілу ресурсів між закладами охорони здоров'я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, був створений медичний заклад нового типу – Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги.

До його складу увійшли 6 лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, які розгорнуті з урахуванням системи розселення та потреб населення у первинному медичному обслуговуванні.

Лікарські амбулаторії розгорнуті в усіх містах та найбільших селищах Селидівської міської ради.

Фактичний рівень забезпечення лікарськими амбулаторіями становить 1,1 на 10 тис. населення і є з урахуванням (до 20%) частки населення, яка проживає в мікрорайонах з малоповерховою забудовою нижче за нормативний (1,75).

Для досягнення нормативного рівня по місту необхідно додатково створити 2 лікарські амбулаторії та забезпечити їх медичними кадрами.

Подальший розвиток мережі надання первинної медико-санітарної допомоги дозволить підвищити рівень доступності медичних послуг та наблизити їх до людини.

Наступні перетворення можливо здійснити за умови забезпечення Центру та його лікарських амбулаторій, на яких покладено функцію надання первинної медичної допомоги, лікарськими кадрами та мотивації їх до праці

Обґрунтування проблеми

Первинна   медична   допомога   передбачає   надання   медичних послуг   в амбулаторних умовах за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики-сімейної медицини, дільничним терапевтом та педіатром. Лікарі, що надають первинну медичну допомогу, здійснюють консультації, проводять діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснюють профілактичні заходи, направляють відповідно до медичних показань пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги для надання їм вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; а також надають невідкладну медичну допомогу в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнту, який не потребує екстреної вторинної (спеціалізованої або третинної високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Виконання зазначеного обсягу первинних медичних послуг, координування медичних маршрутів пацієнта потребує укомплектування лікарськими кадрами усіх лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, створення умов для наближення лікаря до пацієнта.

В штатному розписі Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги затверджено 241,0 штатних посад, серед яких 47,0 штатних посад лікарів різних спеціальностей, 99,5 молодших медичних спеціалістів. В Центрі працюють: 31 лікар різних спеціальностей, 99 молодших медичних спеціалістів.

Із загального числа лікарів, які працюють в лікарських амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, 23 є лікарями, за якими закріплене населення, зокрема: лікарі загальної практики-сімейної медицини, дільничні терапевти, педіатри.

Рівень укомплектованості штатних посад лікарями різних спеціальностей є різним, але недостатнім в усіх лікарських амбулаторіях.

Рівень укомплектованості штатних посад лікарями провідної ланки, на яких покладені функції надання первинних медичних послуг, становить: лікарями загальної практики-сімейної медицини 58,0%, дільничними терапевтами 100,0 %, дільничними педіатрами 61,5%.

Серед загальної кількості лікарів, які працюють в Центрі, 18 або 58,0% є особами пенсійного віку. Частка лікарів цієї вікової групи серед лікарів, за якими закроплене населення, становить – 61,0% (14 із 23), в тому числі: серед лікарів загальної практики-сімейної медицини 61,1% (11 із 18), дільничних терапевтів 100,0% (1 із 1), дільничних педіатрів 50,0% (2 із 4).

Це становить загрозу погіршення рівня забезпеченості лікарями провідної ланки надання первинної медико-санітарної допомоги населенню і потребує цілеспрямованої діяльності по залученню до роботи в центрі ПМСД молодих спеціалістів, створенню умов для мотивації до праці лікарів та продовження їх трудового довголіття.

Для забезпечення оптимальної роботи щодо надання первинних медичних послуг населенню не вистачає 12 лікарів, в т.ч. 10 лікарів загальної практики-сімейних лікарів, 2 дільничних педіатрів.

Мета програми

Підвищення рівня укомплектованості лікарями, які безпосередньо надають первинну медичну допомогу; створення умов та заохочення до праці лікарів та молодших медичних спеціалістів; наближення лікарів, за якими закріплене населення, до пацієнта.

Завдання програми

- проводити навчання лікарів з залученням коштів місцевого бюджету;

- здійснювати фінансування витрат на післядипломне навчання лікарів, які виявили бажання працювати в місті;

- запровадити систему доплат медичним працівникам до заробітної плати до 50% посадового окладу;

- здійснювати матеріальне заохочення медичних працівників за обсяг та якість виконаної роботи;

- здійснювати матеріальне заохочення медичних працівників до професійних свят;

- запровадити корпоративний мобільний зв’язок для безоплатного спілкування з пацієнтами;

- здійснювати позачергове влаштування дітей медичних працівників до дитячих дошкільних закладів;

- забезпечити молодих та інших лікарів службовим житлом.

Фінансове забезпечення програми

Фінансування Програми здійснюється у межах прогнозних витрат за рахунок міського бюджету, благодійних внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

Обсяги бюджетного фінансування на виконання Програми затверджуються міською радою у відповідності до потреби на виконання заходів, виходячи із можливостей бюджету міста.

Очікувані результати

1. Підвищення   рівня   укомплектованості   лікарями   загальної   практики-сімейної медицини на 10-15%.

2. Зменшення відтоку лікарів та молодших медичних спеціалістів на 5-10%.

3. Наближення лікарів, які надають первинну медичну допомогу, до пацієнта.

4. Збільшення обсягів та якості надання первинних медичних послуг населенню.

5. Своєчасне надання первинної медичної допомоги лікарями за викликами пацієнтів.