ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                       Рішення міської ради
                                                                                                                                                                                          20.11.2013 №6/42-1067

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління соціального захисту населення
Селидівської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом міської ради, що утворюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, і в межах міської ради забезпечує виконання покладених на управління завдань.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади, підконтрольне департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі – Мінсоцполітики), рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації, Статутом територіальної громади м.Селидове, Регламентом роботи Селидівської міської ради, її виконавчого комітету, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про управління.
1.4. Положення про управління затверджується рішенням міської ради;
1.5. Ліквідація й реорганізація управління здійснюється на підставі рішення міської ради в порядку, встановленому законодавством. . У випадку ліквідації управління його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організацій або зараховані в доход бюджету.
1.6. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням , штамп , власні бланки;
1.7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає міська рада в межах відповідних бюджетних призначень.
1.8. Штатний розпис та кошторис управління затверджує міський голова за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
1.9. Майно управління є комунальною власністю й належить йому на праві оперативного управління.
1.10. Повне найменування управління: Управління соціального захисту населення Селидівської міської ради, скорочене найменування управління: УСЗН Селидівської міської ради. Управління перейменоване з управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (ЄДРПОУ 25953888 ) згідно з рішенням міської ради від 20.11.2013 № 6/42-1067.
1.11. Юридична адреса: 85400, Україна, Донецька область, місто Селидове, вулиця Пушкіна, буд. 8.

 

2. Основні завдання управління

 

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території міської ради у сфері соціального захисту населення, що включає:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
2.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
2.3. Призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
2.4. Організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб, які надають соціальні послуги;
2.5. Розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення;
2.6. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;
2.7. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

 

3. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;
3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3.3. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
3.4. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах міської ради та вживає заходів до усунення недоліків;
3.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста;
3.6. Вносить пропозиції щодо проекту міського бюджету;
3.7. Забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
3.8. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
3.9. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, у визначених законодавством випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
3.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами міської ради;
3.11 Бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи міської ради;
3.12. Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради;
3.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;
3.14. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
3.15. Готує проекти (бере участь у підготовці проектів) угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп у межах своїх повноважень;
3.16. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
3.17. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
3.18. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
3.19. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
3.20. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
3.21. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
3.22. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
3.23. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
3.24. Забезпечує захист персональних даних;
3.25. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
3.26. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
3.27. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
3.28. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
3.28.1. Забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
3.28.2. Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;
3.28.3. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;
3.28.4. Вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
3.28.5. Бере участь у розробленні міської програми зайнятості населення, у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;
3.28.6. Забезпечує діяльність міської комісії у справах альтернативної (невійськової служби);
3.29. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
3.29.1. Організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення тощо;
3.29.2. Здійснює призначення та виплату:
- державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;
- щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;
- одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”;
3.29.3. Бере участь у роботі комісій, утворених при міській раді, виконкомі міської ради з питань соціального захисту населення;
3.29.4. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;
3.29.5. Проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
3.29.6. Здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;
3.29.7. Визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;
3.29.8. Формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;
3.29.9. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;
3.29.10. Організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;
3.29.11. Надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи „мобільного соціального офісу”;
3.29.12. Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;
3.29.13. Організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
3.30. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
3.30.1. Організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;
3.30.2. Здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3.30.3. Організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;
3.30.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3.30.5. Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
3.30.6. Організовує роботу міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни
3.30.7. Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та надає міському голові пропозиції з цих питань;
3.30.7. Видає відповідні посвідчення громадянам, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
3.31. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
3.31.1. Організовує роботу з визначення потреби міської ради в соціальних послугах, готує та подає пропозиції міській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;
3.31.2. Забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;
3.31.3. Спрямовує та координує діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в реалізації законодавства України;
3.31.4. Подає пропозиції міській раді щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги;
3.31.5. Подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
3.31.6. Забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;
3.31.7. Сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;
3.31.8. Забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;
3.31.9. Бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;
3.31.10. Сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги;
3.31.11. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
3.31.12. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам;
3.31.13. Сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;
3.31.14. Подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;
3.31.15. Сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам;
3.31.16. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
3.31.17. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;
3.32. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:
3.32.1. здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
3.32.2. Здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
3.32.3. Сприяє створенню, розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і координує їх роботу ;
3.32.4. Здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;
3.32.5. Здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
3.32.6. Визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації;
3.32.7. Подає пропозиції міській раді щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;
3.32.8. Інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;
3.32.9. Інформує міський центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;
3.32.10. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
3.33. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
3.34. Іінформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;
3.35. Забезпечує на своєму рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;
3.36. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради, виконкому міської ради у сфері соціального захисту населення;
4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5. Організація роботи управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування за погодженням з директором департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації в установленому законодавством порядку.
5.2. Начальник управління:
5.2.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
5.2.2. Подає на затвердження міській раді положення про управління;
5.2.3. Затверджує структуру управління, положення про структурні підрозділи управління, посадові, робочі, інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
5.2.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконкому міської ради;
5.2.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
5.2.6. Звітує перед виконкомом міської ради про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
5.2.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому міської ради питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
5.2.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
5.2.9. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з департаментом соціального захисту населення обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;
5.2.10. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
5.2.11. Подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
5.2.12. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;
5.2.13. Здійснює добір кадрів;
5.2.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування управління;
5.2.15. Подає міському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про службу в органах місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування, присвоєння їм рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
5.2.16. Здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
5.2.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
5.2.18. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
5.2.19. Здійснює інші повноваження, визначені законом.
5.3. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
5.4. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління.
5.5. Діловодство управління здійснюється згідно з номенклатурою справ управління .
5.6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

                                                                           

                                                                           Секретар ради                                                                           Н.І.Тарасова