Регламент роботи міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
10.03.2021 № 8/3-51

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус міської ради

1. Селидівська міська рада (далі – міська рада) є виборним, представницьким органом місцевого самоврядування, яка представляє інтереси Селидівської міської територіальної громади, до складу якої входять території м. Українська, смт. Цукурине, с.Петрівка, с. Юр”ївка, с. Григорівка, с. Новоолексіївка, с. Пустинка (далі – територіальна громада), та здійснює від їх імені та в їх інтересах свої функції і повноваження, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

2. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку.

3. Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб, визначається Конституцією України, законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, Статутом Селидівської міської територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2. Предмет Регламенту

1. Регламент Селидівської міської ради (далі – Регламент) встановлює порядок скликання сесій, підготовки і розгляду нею питань, проведення пленарних засідань, прийняття рішень міської ради, порядок формування та організації роботи виконавчих органів міської ради, постійних та інших комісій, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

2. Регламент є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 3. Мова роботи міської ради

1. Робота міської ради ведеться державною мовою.

2. У разі коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Стаття 4. Основні принципи діяльності міської ради

Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

- народовладдя;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборності;
- правової, організаційної та матеріально - фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим Регламентом та чинним законодавством України;
- підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою органів та посадових осіб міської ради та її виконавчого комітету.
- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
- судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Стаття 5. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Пленарні засідання міської ради, постійних та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, крім випадків, прямо передбачених законами України.

2. За рішенням міської ради можуть проводитися закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого пленарного засідання міської ради рішення не містить даних, розголошення яких може привести до порушення положень законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установле¬ному цим Регламентом порядку.

4. Гласність роботи міської ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи міської ради;
2) можливістю трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;
3) публікацією звітів відповідно до норм чинного законодавства;
4) забезпеченням права кожного бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради, крім випадків, передбачених законодавством та цим Регламентом.

5. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії у порядку, встановленому Законом України «Про інформацію», відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

6. Представники засобів масової інформації зобов’язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку міської ради, не перешкоджати діяльності службових та посадових осіб Селидівської міської ради.

7. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації, рада протокольним рішенням може позбавити їх акредитації на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання міської ради.

8. Міська рада приймає протокольне рішення про припинення акредитації представника засобу масової інформації у разі:

1) подання ним відповідної заяви;

2) неодноразового грубого порушення ним вимог чинного законодавства та цього Регламенту;

3) звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація.

9. На пленарних засіданнях міської ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом.

Стаття 6. Запрошення на пленарне засідання міської ради

1. На пленарне засідання міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

Присутність осіб з числа працівників апарату виконавчих органів ради при розгляді підготовлених ними проєктів рішень є обов’язковою та забезпечується особисто працівниками, відповідальними за підготовку проєктів рішень.

Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються на пленарне засідання безпосередньо, а підлеглі їм службовці через таких посадових осіб.

2. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатів міської ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні міської ради.

3. Особи, присутні на засіданнях міської ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх, за процедурним рішенням, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 7. Встановлення державних та місцевих символів

1. На будівлі, де працює міська рада та виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України на постійно.

2. Міський герб та прапор міста встановлюються на адміністративній будівлі міської ради на постійно.

3. На час пленарних засідань міської ради в сесійній залі встановлюються Державний Прапор та прапор міста.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Депутати міської ради

Стаття 8. Діяльність депутатів міської ради

1. Статус депутата міської ради визначається Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2. Депутат міської ради обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

3. Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

4. Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради.

5. Діяльність депутата міської ради передбачає:

1) участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано;

2) участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів;

3) виконання доручень міської ради та її органів;

4) вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформування про них міській раді та її органам, взяття участі у їх вирішенні.

6. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини п’ятої цієї статті, здійснюється у міжсесійний період, за винятком випадків виконання невідкладних доручень міської ради.

7. Участь у засіданнях міської ради та її органів, виконання її доручень є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов’язків.

8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 9. Права депутата міської ради

1. Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить.

2. Право ухвального голосу депутата міської ради виникає з моменту визнання його повноважень.

3. Кожний депутат міської ради у раді та її органах, має один голос.

4. Депутат міської ради в порядку, визначеному цим Регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів міської ради;

2) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6) порушувати питання про недовіру міському голові, щодо розпуску органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб ради;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь - якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

9) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних місцевій раді органів, підприємств, установ, організацій;

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

11) оголошувати на засіданнях міської ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

12) об'єднуватися з іншими депутатами міської ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.

5. Депутат міської ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення їх до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 10 . Депутатські групи та фракції

Депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися у депутатські групи для спільної роботи по здійсненню своїх повноважень, за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами.

Стаття 11. Повноваження депутатських груп та фракцій

1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

2. Депутатська група та фракція не має права виступати від імені ради.

Стаття 12. Порядок утворення, чисельність та реєстрації депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

2. Депутатські групи можуть створюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

3. Депутатські групи в міській раді складаються не менш як із п’яти депутатів.

4. Порядок роботи, умови вступу депутата міської ради до депутатської групи, їх виходу або виключення з них, визначаються депутатськими групами.

5. Депутати, які входять до складу депутатської групи обирають особу, яка очолює депутатську групу.

6. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської групи або фракції.

Стаття 13. Порядок реєстрації депутатських груп та фракцій

1. Депутатська група або фракція реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу або фракцію, до якого додаються підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про утворення депутатської групи або фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності її членів, голови депутатської групи та депутатів, які уповноважені представляти депутатську групу.

2. Подання про створення депутатської групи або фракції подається головуючому пленарного засідання міської ради.

3. Головуючий інформує на пленарному засіданні ради про створення депутатської групи або фракції, її кількісний та персональний склад. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп або фракцій.

4. Реєстрація депутатської групи або фракції проводиться шляхом прийняття протокольного рішення на пленарному засіданні міської ради, на яке було винесено подання про утворення депутатської групи або фракції.

6. У разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого чисельність депутатської групи стає меншою від встановленої, діяльність депутатської групи припиняється і після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що головуючий пленарного засідання міської ради інформує депутатів на найближчому пленарному засіданні ради.

Стаття 14. Права депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи мають право на представництво у постійних та тимчасових контрольних комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів.

2. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових груп, можливий лише у тому випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

3. Депутатські групи можуть попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада, шляхом запрошення їх на засідання відповідної групи міської ради.

4. Представник групи має право виступу на пленарному засіданні міської ради з будь-якого питання порядку денного сесії ради.

5. Депутати і депутатські групи можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

6. Депутатські групи проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи може бути проведене закрите засідання.

7. Голова депутатської групи може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи функцій будь-кому із членів відповідної депутатської групи.

8. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням, тощо, для здійснення ними передбачених законами і цим Регламентом функцій.

9. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи секретар ради поширює серед депутатів підготовлені ним матеріали про його діяльність як офіційні від депутатської групи.

10. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Глава 3. Посадові особи ради

Стаття 15. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою Селидівської міської територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях міської ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

4. Повноваження міського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом Селидівської міської територіальної громади і цим Регламентом.

5. Міський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

6. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування міською радою, до загального складу ради включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

7. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 16. Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови, або інших суб’єктів відповідно до чинного законодавства, з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

2. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом Селидівської міської територіальної громади та цим Регламентом.

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 17. Постійні комісії ради

1. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії міської ради, та цим Регламентом.

2. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за згодою депутатів. Заступника голови та секретаря комісії обирають на засіданні постійної комісії.

3. Кількісний склад постійних комісій визначається радою, але він має бути не менше 5-ти членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності міською радою, може бути змінено їх кількісний склад або персональний склад.

4. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою за пропозицією більшості членів постійної комісії, до складу якої входить голова комісії.

5. Голова постійної комісії може бути також відкликаний радою за його проханням або у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

6. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Глава 5. Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 18. Висвітлення діяльності ради

1. Міська рада та її виконавчі органи забезпечують прозорість та відкритість своєї діяльності шляхом:
 

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях або на офіційному веб-сайті Селидівської міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет / на єдиному державному веб-порталі відкритих даних / на інформаційних стендах / іншими способами.
- надання інформації за запитами.

2. Висвітлення діяльності Селидівської міської ради її виконавчих органів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених відповідно до Закону України «Про публічну інформацію».

РОЗДІЛ III. СЕСІЯ РАДИ

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 19. Сесія ради

1. Міська рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що проводиться перед пленарними засіданнями або у перерві між пленарними засіданнями.

3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проєкт рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засі¬дання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 20. Скликання сесії ради

1. Наступні сесії ради, після першої, скликаються міським головою, або іншими суб’єктами відповідно до чинного законодавства.

2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

3. У разі порушення зазначених термінів скликання сесії.

4. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

5. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Селидівської міської ради.

Стаття 21. Відкриття та закриття сесії ради

1. Сесії міської ради чергові та позачергові відкриває, веде і закриває міський голова, а у випадках, передбачених законом, секретар ради. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

2. Кожна сесія міської ради розпочинається і завершується виконанням у залі засідань міської ради Державного Гімну України.

3. Сесія міської ради оголошується закритою після розгляду усіх питань порядку денного.

Глава 2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради

Стаття 22. Скликання першої сесії

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації чи іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.

Стаття 23. Робоча група

1. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, секретар ради минулого скликання утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради у кількості 5 осіб, які представляють політичні партії, що набрали найбільшу кількість голосів на відповідних місцевих виборах (далі – робоча група).

2. Перше засідання робочої групи скликає секретар ради минулого скликання не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання.

3. Робоча група спільно з посадовими особами міської ради не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради і положення про них, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається винести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії.

4. Робоча група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

5. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

6. Про проведену роботу робоча група готує інформацію на першу сесію міської ради.

Стаття 24. Порядок проведення першої сесії ради

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

2. Після офіційного оголошення міської територіальної виборчої комісії підсумків виборів депутатів та міського голови, міський голова складає присягу наступного змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова.

4. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 25. Формування депутатських груп, фракцій та складу постійних комісій

1. На першому пленарному засіданні міської ради головуючий пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп та фракцій ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

2. Формування депутатських груп та фракцій та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та позапленарний час.

Глава 3. Чергові і позачергові сесії

Стаття 26. Скликання сесії

1. Сесії міської ради скликаються відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

Глава 4. Порядок денний сесії

Стаття 27. Формування проєкту порядку денного сесії ради

1. Проєкт порядку денного формується секретарем ради.

2. Пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями ради, депутатськими групами, фракціями, депутатами ради, виконавчим комітетом ради, загальними зборами територіальної громади в порядку місцевої ініціативи, старостами.

3. Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи міської ради.

4. Всі питання включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією міської ради , крім випадків, передбачених цим Регламентом та чинним законодавством.

Стаття 28. Затвердження порядку денного

1. Проєкт порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

1) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

2) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проєкту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту;

3) голосування проєкту порядку денного – більшістю голосів депутатів від складу ради;

4) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю голосів депутатів від складу ради;

5) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту – більшістю голосів депутатів від складу ради;

2. Пропозиції порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, вважаються включеними в порядок денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

Стаття 29. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням міської ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою.

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії.

4. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається міською радою двома третинами голосів від загального складу ради.

5. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситися:

1) міським головою;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією;

4) депутатською групою або фракцією;

5) окремими депутатами.

6. Для внесення до порядку денного сесії питань про скасування рішення міської ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до цього Регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Глава 5. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 30. Організація підготовки питань

1. Секретар ради разом з апаратом виконавчих органів міської ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії. У разі неутворення апарату виконавчих органів міської ради його функції у повному обсязі забезпечує секретар ради.

2. Працівники відділів, управлінь виконавчих органів ради зобов’язані надавати ініціаторам проєктів рішень інформацію, необхідну для підготовки даних рішень.

3. Підготовлені проєкти рішень міської ради проходять погодження в юридичному відділі міської ради та погодження профільної комісії ради.

4. Підготовка проєкту рішення міської ради здійснюється у відповідності до вимог Інструкції з діловодства в Селидівській міській раді.

Стаття 31. Обговорювання питань

1. Не пізніше як за 1 робочій день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують протоколи та висновки, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії міської ради.

3. Проєкти, підготовлені з недотриманням вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії міської ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній постійній комісії і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

РОЗДІЛ IV. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 32. Компетенція міської ради

1. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 33. Розпорядок роботи пленарних засідань сесії міської ради

1. Сесія міської ради розпочинається з пленарного засідання у визначені розпорядженням міського голови день та час. У випадках, передбачених законодавством, пленарне засідання відповідної сесії проводиться згідно з повідомленням секретаря ради або ініціативної групи депутатів.

2. Як правило, якщо інший час не встановлений розпорядженням міського голови, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10-00 годині, а вечірні о 15-00.

3. У разі необхідності за рішенням міської ради головуючий може оголошувати перерви в пленарному засіданні міської ради.

4. Наприкінці пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань у разі їх наявності.

5. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України або у Донецькій області пленарні засідання міської ради, можуть проводитися в режимі відеоконференції, крім питань, що потребують таємного голосування.

Глава 2. Робочі органи сесії міської ради

Стаття 34. Робочі органи

1. Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:

- лічильна комісія;
- секретар сесії;
-редакційна комісія.

Стаття 35. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія є робочим органом міської ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування на пленарних засіданнях ради.

2. Лічильна комісія формується як правило з трьох депутатів.

3. Кількісний та персональний склад лічильної комісії обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого або депутатів.

4. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції.

5. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 36. Секретар сесії

1. Секретар обирається на кожному пленарному засіданні з числа депутатів міської ради.

2. Секретар виконує наступні функції :
 - веде протокол пленарного засідання ради;
 - проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного.
 - надає допомогу головуючому у веденні сесії ради.

3. У разі необрання секретаря сесії його функції виконує секретар ради.

4. За рішенням ради створюється редакційна комісія з числа депутатів. Редакційна комісія готує кінцевий текст рішення ради, інші визначені міською радою матеріали протягом 5 робочих днів.

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 37. Проведення пленарних засідань

1. Пленарні засідання міської ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

2. Рішення міської ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 38. Встановлення правоспроможності/кворуму засідання

1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. На початку пленарного засідання міської ради і після кожної перерви проводиться реєстрація депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість зареєстрованих депутатів.

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

Стаття 39. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та головує на пленарних засіданнях ради міський голова, крім випадків, визначених чинним законодавством..

2. У разі неможливості виконання міським головою своїх повноважень головуючого на пленарних засіданнях ради, його обов’язки тимчасово здійснює секретар ради - за посадою, або у випадках, передбачених законом, голова постійної комісії ради з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності і правопорядку та взаємодії із засобами масової інформації.

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншій особі, визначеній рішенням ради.

Стаття 40. Повноваження головуючого

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви;

2) виносить на обговорення проєкти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, зміст та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенті, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

3. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 41. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

1. На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

2. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

3. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проєктів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього Регламенту.

4. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів від складу ради.

5. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи вис¬тупу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

6. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 42. Регламент розгляду питання

1. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин.

2. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

3. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

4. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 43. Загальний час для обговорення питання

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більш як дві години, без урахування встановленого часу перерви.

2. Якщо у ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготов¬лене в порядку, встановленому цим Регламентом для виключення питання з порядку денного.

Стаття 44. Надання слова

1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідного звернення до секретаря сесії , яке ним реєструється.

2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

4. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

5. На пленарному засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 45. Гарантоване право слова

1. Кожна з депутатських груп та фракцій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

3. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 46. Вимоги до виступу

1. Виступи, заяви, запити депутатів виголошуються з місця.

2. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

3. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи – зазначає і її назву.

4. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

5. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про не прийнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

6. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно.

7. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп та фракцій.

Стаття 47. Відмова від виступу

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 48. Загальний порядок обговорення питання

1. Обговорення питання на пленарному засіданні міської ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);
3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
4) виступ ініціатора внесення пропозиції:
5) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;
6) виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
7) виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
8) виступи депутатів, що записались на виступ;
9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
10) заключне слово доповідача;
11) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
12) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
14) виступи депутатів з мотивів голосування.

2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів, для цього їм позачергово надається слово.

3. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 49. Скорочена процедура

1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у Регламенті питань приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:
1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;
2) виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувала ця комісія;
3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;
4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.
2. При застосуванні процедури скороченого обговорення, головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 50. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

1. У ході обговорення питання на пленарному засіданні міської ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання міської ради та організації розгляду питання;
2) пропозиції і поправки, постійних комісій, депутатських груп та фракцій;

2. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі на ім’я головуючого.

Глава 6. Порядок голосування пропозицій

Стаття 51. Загальні вимоги до голосування пропозицій та поправок

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані, в порядку надходження.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

3. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

4. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

5. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить чинному законодавству.

6. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 52. Голосування пропозицій та поправок

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.

4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

5. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

6. В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

7. Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

8. Поіменне голосування проводиться шляхом заповнення бланку поіменного голосування під час пленарного засідання міської ради (Додаток 1,2)

Стаття 53. Оголошення суті голосування

1. Перед голосуванням головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому зазначається ініціатор їх внесення.

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3. Після голосування всіх поправок проєкт рішення голосується в цілому.

4. Після закінчення голосування, головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Глава 7. Прийняття рішень

Стаття 54. Прийняття рішень радою

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

3. При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

4. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

5. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

6. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

7. Голосування здійснюється депутатами особисто.

8. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

9. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі.

10. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях.

11. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

12. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

13. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

14. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

15. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

16. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

17. Рішення ради може бути зупинене міським головою у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

19. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

20. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

21. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

22. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

23. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

Стаття 55. Відкрите поіменне голосування

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом підняття рук та заповнення бланку поіменного голосування.

3. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результати голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу засідання. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

4. При поіменному відкритому голосуванні кожен присутній на пленарному засіданні депутат засвідчує свої рішення з позицій: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» в бланку поіменного голосування.

5. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

Стаття 56. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктом 4 та 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Таємне голосування організовує лічильна комісія, яка обирається з числа депутатів різних груп, фракцій у кількості 5 осіб перед початком процедури таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

5. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються апаратом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради. У бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

6. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

1) час і місце проведення голосування;
2) порядок заповнення бюлетеня;
3) критерії визнання бюлетеня недійсним;
4) порядок організації голосування.

7. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

1) отримує від апарату ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
2) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

7. На підставі посвідчення депутата ради або документа, що посвідчує особу, члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускають у скриньку для таємного голосування.

8. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

9. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Глава 8. Оприлюднення рішень ради

Стаття 57. Оприлюднення проєктів рішень ради

1. Проєкти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадках, передбачених законом, коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно.

2. Проєкти рішень міської ради оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на офіційному веб-сайті Селидівської міської ради.

Стаття 58. Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього Регламенту.

3. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту рішення з оригіналом прийнятого рішення, виконавець, що здійснював його підготовку негайно вживає заходи для усунення технічних невідповідностей.

Стаття 59. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради підлягають оприлюдненню у термін не пізніше п'яти робочих днів з дня їх затвердження.

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 60. Дотримання регламенту виступів

1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Депутат або представник депутатської групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

3. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської групи відразу після звернення.

4. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

6. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії , визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

7. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

8. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

РОЗДІЛ V. УТВОРЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ

Стаття 61. Виконавчі органи ради

1. Виконавчими органами міської ради є виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радою виконавчі органи.

2. Виконавчі органи міських рад є підконтрольними і підзвітними міській раді.

3. Виконавчий комітет міської ради утворюється міською радою на строк її повноважень, у складі міського голови, секретаря ради, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старости (старост), а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

4. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

6. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря ради.

7. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів створює відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

РОЗДІЛ VI. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 62. Контроль за виконанням рішень ради.

1. Рада відповідно до визначених законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

2. Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

3. За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконавчий комітет надають інформацію про хід виконання рішень та періодично інформують раду про хід виконання рішень, вносять пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 63. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

1. Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

2. Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

РОЗДІЛ VII. ДЕПУТАТСЬКІ ЗАПИТИ, ЗВЕРНЕННЯ.

Стаття 64. Депутатський запит

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата, внесена депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території Селидівської міської ради, з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі чи усній формі і подається секретареві ради не пізніш як за три години до пленарного засідання ради або під час його проведення. Разом із запитом депутат може звернутись з поданням про бажання включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проєкт якого додається до подання.

3. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради та оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. Запити, щодо яких є подання, оголошуються в обов’язковому порядку.

4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про внесені депутатські запити.

5. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч. 7 цієї статті.

7. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані у законодавчо встановлений термін дати письмову відповідь.

Стаття 65. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або письмово дана депутатові особисто.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

VІІІ. ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 66. Порядок формування бюджету

1. Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

2. Проєкт бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений виконавчим комітетом проєкт бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

3. З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проєкт бюджету виступає начальник фінансового управління міської ради. На ознайомлення депутатів з проєктом бюджету дається, як правило, не менше 14 днів.

4. Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проєкту бюджету в профільну постійну комісію.

5. Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

6. Профільна постійна комісія попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проєкт бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради.

7. Профільна постійна комісія готує протоколи та висновки з розглянутих питань і спільно із структурним підрозділом з питань фінансів розробляє остаточний варіант проєкту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.

8. На розгляд ради схвалений проєкт бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проєкту бюджету робить голова профільна постійної комісії.

9. Після обговорення проєкту бюджету рада приймає рішення про затвердження бюджету.

Стаття 67. Контроль за виконанням бюджету.

1. Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через профільну постійну комісію.

2. Щокварталу виконавчий комітет подає на затвердження ради письмовий звіт про виконання бюджету за звітний період.

3. Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

4. Профільна постійна комісія розглядає звіт про виконання бюджету за минулий квартал та рік, висновки інших комісій і спільно із структурним підрозділом з питань фінансів готує остаточний варіант проєкту рішення ради про затвердження звіту.

5. Після доповіді керівника структурного підрозділу з питань фінансів ради та після
інформації голови профільної постійної комісії і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

6. Інформація про виконання бюджету міської ради оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Бюджетного кодексу України.

Глава 2. Затвердження програм місцевого розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 68. Формування програм

1. Проєкт програми соціально-економічного розвитку розробляється паралельно з підготовкою проєкту бюджету на наступний рік.

2. Проєкти програм складаються апаратом виконавчого органу міської ради, до компетенції яких входить питання розробки програм місцевого розвитку.

3. Проєкти програм направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради.

4. Профільна постійна комісія після надходження проєктів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

5. Проєкти програм на затвердження ради подаються виконавчим комітетом після його розгляду, а співдоповідь робить голова профільної постійної комісії.

6. Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, розгляду виконавчим комітетом, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

7. В разі не затвердження радою програми, вона відправляється на доопрацювання.

8. Протягом поточного року до програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою.

Стаття 69. Контроль за виконанням програм

1. Контроль за ходом виконання міських цільових програм, програми соціально-економічного розвитку здійснює рада як безпосередньо, так і через профільну постійну комісію.

2. Апарат виконавчого органу міської ради періодично, але не рідше як два рази на рік подає раді звіт про хід і результати виконання програми соціально-економічного розвитку, та не рідше одного разу на рік про хід і результати виконання інших цільових програм.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень міського голови

Стаття 70. Дострокове припинення повноважень міського голови

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) відкликання з посади за народною ініціативою в порядку визначення Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
7) його смерті.

2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

3. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації» «Про правовий режим воєнного стану».

4. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за наявності підстав, зазначених в п.2 ст. 70 цього Регламенту за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

5. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

6. В цьому випадку сесія міської ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

7. Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

8. Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами шостою - десятою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 71. Дострокове припинення повноважень депутата

1. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з:

1) набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень;

3) несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

3. Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє свої повноваження рада.

4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

5. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

6. Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації.

РОЗДІЛ ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 72. Дія Регламенту та порядок внесення змін до нього

1. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

2. Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набирають чинності з моменту прийняття рішення ради про внесення змін та доповнень.

3. У разі внесення змін та доповнень до цього Регламенту, його зміст викладається та затверджується в новій редакції.

4. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом виконавчих органів міської ради.

5. Керівництво апаратом виконавчих органів міської ради та виконавчим комітетом здійснює міський голова.

 

Секретар ради                                                                 Р.М. СУКОВ