ГОЛУБЕНКО
Микола Іванович

  •   Посада - Секретар міської ради
  •   Дата народження - 30 листопада 1955 р.
  •   Місце народження - м.Майкоп, Краснодарський край, Росія
  •   Освіта - Повна вища, Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті 01.06.1994 р.
  •   Телефон роб. - (06237)7-20-24

 

Положення про органи самоорганізації населення

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            рiшення мiської ради

       17.08.2016  № 7/11-439

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про органи самоорганізації населення м.Селидове

І. Загальні положення

1.1.Це Положення про органи самоорганізації населення м.Селидове (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів  самоорганізації населення в м.Селидове.

1.2.Основні  терміни, використані  в  цьому Положенні, мають таке значення:

органи самоорганізації  населення – представницькі  органи, що утворюються  жителями, які на законних підставах проживають на території  міста Селидове для вирішення  завдань місцевого значення у межах, визначених Законами України «Про органи самоорганізації населення», «Про місцеве самоврядування в Україні»;

власні повноваження органу самоорганізації населення – повноваження, надані міською радою органу самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України.

1.3.Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

- створення умов для участі жителів міста Селидове у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

- задоволення  соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації  заходів програмсоціально-економічного, культурного розвитку міста , інших місцевих програм.

1.4.Органи самоорганізації  населення міста Селидове діють на підставі Конституції України, Законів України «Про органи самоорганізації населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів, рішень Селидівської міської ради, Статуту територіальної громади міста Селидове, цього Положення, рішень зборів жителів міста за місцем проживання, які їх обрали.

1.5.Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення:

- законність;

- гласність;

- добровільність щодо взяття окремих повноважень Селидівської міської ради;

- територіальності;

- виборність;

- підзвітність, підконтрольність та відповідальність перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення.

1.6.Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення:

1.6.1.Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному Законом України «Про органи самоорганізації населення», можуть  жителі, які на законних підставах постійно проживають на відповідній території міста Селидове, є дієздатними та досягли повних 18 років.

1.6.2.Забороняються будь-які обмеження права жителів, які проживають на території міста Селидове, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

1.7.Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення:

1.7.1.Орган самоорганізації населення утворюється за територіальною ознакою.

1.7.2.Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста Селидове, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

1.7.3.Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається  відповідним рішенням міської ради:

а) селищного комітету – в межах теріторії селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності селищної ради;

б) вуличного, квартального  комітету – в межах теріторії кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови.

ІІ.Порядок створення органу самоорганізації  населення

2.1.Порядок обрання органу самоорганізації населення:

2.1.1.Орган самоорганізації населення обирається зборами жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом відкритого голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами жителів за місцем проживання.

2.1.2.Організація проведення зборів жителів за місцем проживання покладається на відділ з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики міської ради. Контроль за підготовкою та проведенням таких зборів покладається на секретаря міської ради.

2.1.3.Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації  населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів жителів за місцем проживання.

2.1.4.Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

2.1.5.Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами жителів за місцем проживання в порядку, встановленому цим Положенням.

2.2.Орган самоорганізації населенняобирається терміном на строк повноважень Селидівської міської ради, якщо інше не передбачено відповідним рішенням ради.

2.3.Легалізація  органу  самоорганізації населення здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування.

ІІІ.Повноваження органів самоорганізації населення

3.1.Власні повноваження органу самоорганізації населення:

3.1.1.Представляти разом з депутатами інтереси жителів вулиці, селища у міській раді, місцевих органах виконавчої влади;

3.1.2.Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень  міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень  міського голови;

3.1.3.Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Селидове та проектів місцевого бюджету;

3.1.4.Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

3.1.5.Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

3.1.6.Здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають  у  жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

3.1.7.Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту;

3.1.8.Сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових звичаїв та обрядів;

3.1.9.Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до міської ради або її виконавчих органів;

3.1.10.Надавати необхідну допомогу органам пожежного наглядув здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

3.1.11.Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органаму забезпеченні ними громадського порядку;

3.1.12.Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян ,видавати довідки за місцем вимоги на їх запит;

3.1.13.Сприяти  депутатам  міської  ради  в організації  їх зустрічей з виборцями, прийому громадян, проведенні іншої роботи у виборчих округах;

3.1.14.Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

3.2.Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому Законом України «Про органи самоорганізації населення».

3.3.Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку, крім випадків, передбачених нормами Закону України «Про органи самоорганізації населення».

IV.Фінансова та матеріальна основи органу самоорганізації населення

4.1.Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення можуть бути:

- добровільні  внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

4.2.Орган самоорганізації населення самостійно використовує отримані фінансові ресурси.

V.Організація діяльності органу самоорганізації населення

5.1.Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення:

5.1.1.Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян у порядку та у спосіб, що не суперечать чинному законодавству України.

5.1.2.Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах жителів за місцем проживання.

5.1.3.Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

5.2.Організація роботи органу самоорганізації населення:

Органи самоорганізації населення  реалізують свої функції та повноваження відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та цього Положення.

5.3.Рішення органу самоорганізації населення:

5.3.1.Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення  рекомендаційного або організаційно-розпорядчого характеру.

5.3.2.Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

5.3.3.Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються  відповідним  рішенням міської ради.

5.4.Члени органу самоорганізації населення, як правило, виконують свої обов'язки на громадських засадах (безоплатно).

5.5.Повноваження керівника органу самоорганізації населення:

5.5.1.Керівник органу самоорганізації населення – особа, яка обирається зборами жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому Положенням про цей орган.

5.5.2.Керівник органу самоорганізації населення:

- організовує  роботу цього органу;

- скликає і проводить його засідання;

- організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;

- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

- представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- виконує доручення органу самоорганізації населення;

- здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням.

5.5.3.У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження виконує секретар в порядку і межах, передбачених відповідним Положенням.

5.6.Повноваження секретаря органу самоорганізації населення:

5.6.1.Секретар органу самоорганізації населення:

- організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

- забезпечує ведення діловодства;

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установта організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;

-. контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;

- виконує інші передбачені Положенням обов'язки.

5.6.2.У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

VI.Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення

6.1.Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населенняв межах своїх повноважень здійснюють збори жителів за місцем проживання.

6.2.Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроковоприпинені у разі:

- невиконання рішень  міської ради  - за рішенням  міської ради, яка дала дозвіл на його створення:

- невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за  рішенням зборів  жителів за місцем проживання;

- порушення  Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

- у разі перебудови або реорганізації  будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів  у місті Селидове, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація  пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.

6.3.Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та цього Положення.

VII.Гарантії  діяльності та відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення

7.1.Гарантії  діяльності органу самоорганізації населення:

7.1.1.Міська рада, її виконавчий комітет, інші виконавчі органи ради, їх структурні підрозділи та посадові особи у межах компетенції та наданих повноважень сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність.

7.1.2.Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.

7.1.3.Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради та їх структурних підрозділів з питань, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

7.2.Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових осіб за порушення законодавства

7.2.1.Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення, їх керівників та членів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до Селидівської міської ради, її виконавчого комітету, або до суду.

7.2.2.Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, іншим нормативно-правовим актам,  цьому Положенню, рішенням міської ради,  її виконавчого комітету, інших виконавчих органів та їх посадових осіб, розпорядженням  міського голови, а також рішенням зборів жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень в установленому порядку.

VІІІ.Перехідні та прикінцеві положення

8.1.Положення набирає чинності з дати його прийняття відповідним рішенням міської ради.

8.2.Зміни до цього Положення вносяться виключно на підставі рішення міської ради, прийнятого у межах її компетенції.

8.3.У разі зміни чинного законодавства України з питань регламентації діяльності органів самоорганізації населення та розбіжностей норм законодавства з нормами цього Положення, чинними є виключно норми відповідного Закону України, на підставі яких вносяться відповідні зміни до цього Положення.

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                  М.І. Голубенко